25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

ADÚ lxezrat ɣer yemxumbal n tefriqt zi tnayen n tɣemmar.

Zegga ggiɣ ad ariɣ x ufilm n ADÚ ca n tira n ukritik, ad tent‑bniɣ x min yeqqnen ɣer tmeslayin n yellan n sini. Maca wer zemmarɣ, minzi ttaciɣ axmi xaf‑i yeɣleb aṭṭas di min yeqqnen ɣer tyacit, d uswingem,d undemmi x mamec ttuɣa ttwaliɣ timslayin deg ijjen wakud. Lxeẓrat taneqsit ɣer “ibarcanen n gurgu, melmi i tt‑kseɣ, selḥeɣ aked yixef‑inu d tewdanit‑inu. Maca jer‑ayi‑dd akd yixef‑inu, ttuɣa ixess‑ayi ij n umellex d amẓwar, ttuɣa ixess‑ayi ad mmenɣeɣ akd ixf‑inu, ɛad kid‑s ɣa selḥeɣ.

‑ADÚ ɣer‑s 6 n iseggusa, yixs ad yeffeɣ netta d weltmas zi Kamirun, ad raḥen ɣer babat‑sen ɣer Uruppa. Ad kken zi Mlilt.
‑Gonzalo d Aseppanyu yedder di Sinigal, yeksi s wemnus i lfilat d qaɛ lmal agnaw, i neqqen ḥima ad dasen ksen iqaccawen ad ten zzenzen.

tesned amxumbel n tefriqt a Matiyu? qqaɛ tetteliɛ, iselmaden, ayt pulitik, firmirut …! qaɛ ttettliɛ, wi ɣa yɛedren tameslayt?

Zeg ufilm n Adú

Abrid i yekka Adú mara d tiɛenkrifin, d wenni d abrid i dd‑tekken marra inni umi tt‑yura di leɣwabi n gurugu, tɛessen x sserk ad ẓwan ɣer mlilt. Aṭṭas tmettan s laẓ, aṭṭas s waṭṭan (lehlak), wenni ɣa ynejmen ad yemmet s wajjuyen n sserk, x ufus n ca n udiwani d aseppanyu, niɣ d ameɣrabi. Drus itawḍen TURJIT‑nsen.

Film n Adú yessawalla x upulitik n Seppanya min tt‑itejjan ad teqbel x imenneɛraq‑a, d mamec ttemsefham akedd imeɣrabiyyen, terra‑asen inni wer yestihlen ad ddren turjit‑nsen (s lmizan‑nsen). Lxeẓrat n ca n iseppunya ɣer tefriqt, ɣer imenneɛraq.

Netflix axmi tixḍer lweqt

Deg ij n wakud kkren dag‑s ibarcanen deg umaḍal “Black lives matter”. Sɣuyyun zeg useḥqar d lferz, d leqrun n uḍar x yili zi wenni yettwala ixf‑nnes yifa yiwdan, minzi udem nnes d acemlal. D useqsi n min yeqnen tafriqt ɣer Urupa, niɣ ɣer min yeqqime zeg umaḍal. Deg akud‑a tessufeɣ‑dd Netflix Afilm n Adú. D rirat x tyacitin, niɣ d arẓam n tiṭṭawin? wi yessnen! Maca Adú yesruba wenni wer yettrubin. Neccin nettwala‑ten mkul ass, tettek xa‑sen, maca min xa‑sen yekkin n tidet, nttesla xa‑s waha. Mayemmi gguren semmḥen di tmurt‑nsen? nttesla xa‑s waha.

Film n ADÚ d aseppanyu, yuri‑t Alejandro Hernández, yessufeɣ‑it Salvador Calvo.

Di tidet, Tafriqt amen tekmel tettwacc, ccin‑tet s uḥuwwes n zic, d wenni n yiḍa. ittaweḍ‑it lesnaḥ ḥima a din yeqqim umquṭṭus, ad afen iḥewwasen min ɣa ccen.
Dyaman, ureɣ, Palladium, nnuqert, uran, nnḥas, uẓẓar …. Maca tarwa‑nnes ttmettan, s laẓ, d lesnaḥ. kurci yettmenza di ” ssuq ABARCAN” am tefriqt!!
Adú wer ireẓẓem ca tittawin x yemxumbal‑a, maca x min zzag‑sen dd‑yekkin x wenɛeq d tkerfiz, yemmal abrid‑nsen, zi tmura n lwest n tefriqt, kked x muriṭanya, d abrid ar Gurgu, senni d asmuqqer di tirja, ar ɣa yafen ca n tebridt.

I neccin? min zzag‑neɣ yettraja Salvador Calvo?

Adú wer icetki anict n min yemmel tidet, tidet teccur s ifeqqusen. Zeg ij n uɣeẓdis min ittekken x Lfilat, ineqqen wamẓiwen ḥima ad zzenzen iqaccawen nsen. I yellan d ij n umxumbel yulleɣ, carken dag‑s ifassen n daxel d yenni n barra.
Zi jjiht nniḍen min itekken x yewdan yettwalan tudert‑nsen di tarewla zeg wamẓiwen. ittemquṭṭusen x leḥkam, jjin agdud di laẓ.

Neccin nttemsuruf kid‑sen mkul ass, neccat‑iten s lxeẓrat d azgen, ndeḥḥek xa‑sen, nessagʷad zzag‑sen tiḥenjirin d iḥenjirin imeẓyanen, Atiɣ a naweḍ ad ten‑newwet la d tidet. Lmeɣrib itteṭṭef tinɛacin zi Urupa ḥima ad ten yejj ɣer‑s, ad xa‑sen iḍebber, min itteg? itteg‑asen nnekwet, yeqqar‑asen ḍebbrem x yixf‑nwem. aqqa‑yen ɛessen di Gurgu xeẓren di Mlilt. Ruḥ ya ruḥ ad ten‑feqden cwayt n yeḍbiben d iseppunya, ad ten jjun s tsinaf n bakuna. Ayur azeggaɣ wer ssineɣ ma yttesla xa‑sen.
Qaɛ yenni yeddren deg Ayt Nsar niɣ d Nador tusa‑dd xa‑sen ad ilin d iferrazen (zi lferz). Maca itteqes lḥal xmi tteslid x yejjen d arifi yedder di Urupa bla lekwaɣeḍ, yeqqar: Arif ccin‑t Ibarcanen!

Ɣer ɛawed: 
Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut
 Amẓiwen – Monsters: Film n Aksel Rifman

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt