21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Ad tili kuppa n Tefriqt aseggʷas‑a i Meɛṭub ?

Yura‑t Amine Dio

Tuli JSK ass n lḥedd 27.06.2012 ɣer lfinal n Cuppa n tamunt n wafrika i twalat tamzwaru deg umezruy-nnes, rumi i rebḥan i Coton Sport n Cameron s 3-0, awarni ma tuɣa ɣelben-ten s 2-1 Di kamirun . Di furbu n Maɛṭub lwennas amek xsen a das semman lexxu, udfend s warrud urin deg-s ismawen n ileɛɛaben s tfinaɣ, d uɣembub n Lwennas yersem Deg utriku-nsen, ameknaw ij n usemɣer zi Meɛṭub deg useggʷas wiss 23 x tmenɣiwt-nnes x ufus n yenni umiqarn “ljamaɛa l islamiya” Di Tizi wezzu .


JSK nettat d tasedma weḥdes iɣensen teddafaɛ x tɣawsa (lqaḍiya) n wegdud Amaziɣ di Tmezɣa, manaya yejja ij n later yemɣerr di tefriqt wakhaa ttaḥlen di tlibizyunat n Waɛɛraben ad inin belli qa yenni d Aɛrabn Macha wer sen‑tesḍiq ca .


Deg 1994 rami teɣḍef “ljamaɛa l islamiya” Meɛṭub Lwennas. 6 n wussan awarn‑as ḍelqen‑as‑dd deg ij n uxiyyeq yemɣer, dinni lqan‑t‑idd iqbayliyyen deg ufurbu n JSK, danita Mani ɣa tebda tefsut n Imaziɣen ad tneɛneɛ aked wargaz‑a umi qqaren Meɛṭub.

Suya JSK yettɣima zi min werten Imaziɣen marra,

Lfinal n Kuppa‑ya ad tiran di Binin kuntra i Raja abiḍawi .

Timaynutin

Fser-itt