16.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Aẓerwal isinya “iledjigen ur ggimen di tejrest” deg umelqi n Martcika d Tseɣnas.

S wass amaḍlan n tutlayt tayemmart tegga timerselt n Martcika aked tmesmunt n Tseɣnas deg ussan i yeɛdun ijjen umelqi aked umari Fuɛad Aẓerwal, amelqi i di ɣa sinyan adlis-nnes “ildjign ur ggamn g tgrst” (tinewwacin wer ggiment di tejrest). Ittwagg umelqi-ya di nnutil n Nnaxil di Nnaḍur.

Amelqi-ya i di ssmeɣren ula s uzlawi Arifi Saɛid Lmusawi d unaẓur Ḥimmi Zeryab akid-sen ula d Fuɛad Aẓerwal.

Deg umezwaru, yeksi awal Sifakes, i yellan d amɣar n “Martcika” mani ireḥḥeb s inewjiwen, issreɣ tifawin x min txes ad tegg timerselt, zi senni yewca awal i umerzu Ɛebderrezzaq Lɛumari, amessugur n umelqi-ya, mani yewca ijjen tbyugrafit s umari d min yura.

Senni, yeksi awal Dr. Jamal Ddin Lxaḍiri, i yeggin ijjen tɣuri i tqebbiḍt-ya n tenfas mani i yessiwel x “laggʷaj apsicik di tqebbiḍt n tenfas: iledjigen ur ggimen di tegrest”, yeml-d tebɣer (la richesse) n tedla-ya, ixtuttel ɣer weɣbay n iwriken (les personnages) i yettɛicen ijjen ucerreg d ameqqran d waṭṭas n iceddan.

Adlis n “iledjigen ur ggimen di tejrest” n Fuɛad Aẓerwal.

Yeweḍ Lxaḍiri ad yessiwel x udlis-a seg waṭṭas n tɣemriwin, mani i yenna ila taṭimatikt n lmewt aqqa-tt d talemmast, zi senni iwekked belli tira n Uẓewal, ttraḥent deg yiger n uqelleb n timamkin d timaynutin di tira.

Xenni, yennurẓem wawal x udlis-a d min yeksi akid-s d tira, day-s yerra umari x waṭṭas n iseqsiten i das-yemmewcen x udlis-a wa.

Awerni i tɣimit-a, yemmutti umelqi ɣer isemɣaren, mani errin tajmilt i wezlawi Arifi Saɛid Lmusawi i yewcin aṭṭas zi tzemmar-nnes deg yiger adelsan di Arrif, mani semlussnen s tira-nnes timedyazin, aked uyenni yeɣra x wi din taqessist-nnes “Ssara a Melwiyt”.

Uca mmuttyen maḥend ad ssemɣren s wudem wis tnayen di tmeɣra-ya tadelsant, da nessawal x Ḥimmi Zeryab i ttuɣa yellan zeg imusikiyen imezwura i ikewwnen xirebbi n iḥudriyen deg yiger n musika.

Iɣennej awern-as ijjen tnayen n iɣennijen i d-yusin x lxaḍer n wi iḥeḍren din. D ayenni i yemsaren ula aked mass Fuɛad Aẓerwal i zi smeɣren ula d netta. Zi senni, ruḥen maḥend ad sinyan adlis-nnes i d-yeffɣen d amaynu x ssuq n tsekla Tamaziɣt.

Tameɣra-ya tadelsant i tegga timerselt n Martcika, d anhezzi amezwaru i tegga di temdint n Nnaḍur zegga i tettwagg amenɛad, amek nessen ila x ixef-nnes din anaẓur Arifi Sifakes.

Timaynutin

Fser-itt