25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Aḍuqqez di Lubnan ṭṭerf i tzeddiɣt n Saɛed Lḥariri

Ijjen uḍuqqez d ameqqran yemsar di Bayrut, ass-a n ttlata 04/08, ar lux, ɛad iwdan wer ssinen wi illan awerni i uḍuqqez-nni, Ilubnaniyen ɛad aqqa-ten dehcen.

Tasnurayt n Anaḍul tenna belli aḍuqqez-a yemsar x tma n taddart n Saɛed Lḥariri, amɣar n tenbaḍt Talubnanit i yezzaren, zegga netta ittraja ad yessen wi inɣin babas di 2005.

Ca n jjurnalat n Lubnan nnan belli aḍuqqez-nni kkin-dd zeg ijjen lakap ḍḍuqqzen dag-s rbumbat, i ceynen aṭṭas amcan-nni n uḍuqqez. Anaḍul, terni tenna belli “aḍuqqez iceyyen aṭṭas araq mani tettawa tenbaḍt”

Timaynutin

Fser-itt