21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Aɣrib di tmurt-nnes

Taqessist-a, n wezlawi Xaduci Muḥemmed, izemmem-itt Qaḍi Qeddur di dduktura-nnes “Transitivité et diathèse en tarifit, analyse de quelques relations de dépendances lexicale et syntaxique”.

Yessufeɣ-itt-dd, iɛawed-as tira: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Ul-inu yedɛeq,
S waman wer ixessi,
Wer dag-s ddexxan
Wer dag-s timessi.
Yuḥel ijahed,
Yezmen-t s uqessi
Yettru x lḥeqq-nnes
Wenni wer ikessi
Qessen-as ifassen,
La minzi ɣa yeksi
Kerfen-as iḍaren,
Minzi ɣa yefsi?

Tessnem nnbi yenna:
“Lmunker ad yemmeksi”
Ksim-t s ufus-nwem
D aẓelmaḍ, d afusi!
Ksi deg deg wul-nnec
Mala jjehd d aneqsi
Wer ttcara azellif,
S ccrab niɣ s ssebsi
Fekker deg uma-c nni
Yeṭṭsen bla amensi
Itteṭṭes di berra
Wer yeḥdij aɛessi
Axewwan wer t-ittiker
Walli min ɣa yeksi
Yelluẓ, wi t-ifeqden?
Yecca niɣ wer yecci.
Mala nnan yecca
X ssbeḥ niɣ x uɛecci
Ittxemma ɣer ujenna
Zi tmurt, min ɣa yeksi?
Ikessi lekwaɣeḍ,
D ca n ugirru yexsi
Irezzu tiɣemmar,
Am netta am uḥersi.

Ca n yewdan ttxemmamen,
Ul-nsen ifessi
Iwa lkafer-nni,
Ul-nnes d asemmi.


Khadouchi Mohamed

Ɣer Ɛawed: Taqessist n wezlawi Sifaw Lhanis: Tafadit n tlelli

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt