19.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

7 Isuraf i zi ɣa-tarid ijjen usinaryu xef tebridt n Nolan Christopher

Christopher Nolan, netta d amari d amessufeɣ d amfares, zeg iwdan itteggen sini ittwassnen di Holywood, lexdayem-nnes i yewweḍ ad yegg smunent jar akritiki asebḥan d ttmenyat i dd-ssidfent. Ameknaw afilem n « Memento » d « The Prestige » d « The Dark Knight » d « Interstellar » d « Inception » d « Tenet ».

Ddegg-a n ifilmawen isebḥanen, min xef qqaren ca n imkritikan n sini, ila nitni zeg ifilmawen isebḥanen deg umezruy n sini, aked wami i dd-weyyent xirebbi n tsemɣurin, mani yura-asen asinaryu Christopher Nolan, igga fus-nnes deg usufeɣ-nnsen.

Lebda ttasent-idd tira n Nolan, msebḍant, tteggent iseqsiten, minzi iḍeffar ca n tebridin n tira wer kid-sent innum ula d ijjen, maḥend ad iɛawen imaynuten di tira, yewwi-aneɣ akid-s awerni i ikulisen, yewwec-aneɣ-dd ca n tfawin min xef ɣa-bedden inni ittexsen ad uguren di tira n usinaryu.

1. Ssen mani teggured ?

Lḥajet tamezwarut i yeqqar Nolan i inni ibeddan tira-nnsen, ixess-asen ad ssnen mani d mamec i zzag-sen ɣa-salant timslayin, cḥal mma asinaryu aqqa-t yekmer, cḥal mma iffeɣ-dd ɣer tudert deɣya deɣya. Maca di min iqqnen ɣer usentel, yettwala belli amari ixess-as ad yerzu x min t-yecqan, ad ibeqqec ula x isental i di llan iseqsan i t-iḍeffren netta s ixef-nnes, irezzu-asen x temrarutin.

Zi senni, ixess ad isseɛda ayenni s ijjen tebridt i dd ɣa-ijebden agdud, ad ten-tejbed ad xarrsen di lxedmet-nni igga umari, axmi bnadem ad isseɛda imezran-nni dag-s i yenniḍen, manaya mala bab n weḍris ula netta ttuɣa isstextux s imezran d min ittegg, xenni yinirji-nni ad uzebzeb-nni iccuren s imezran ad mmuttyen ɣer imezra, ad inin d tacwiḥt zi temsarin d umseksi illan x umizar.

2. Rzu x mindi tmeḥḍed

Min tessned ad tegged di tira ? Wa d ijjen useqsi ixess bnadem ad t-iwwec i yixef-nnes, ma cekk tjehded di ca n wanaw kṭer zi wenniḍen ? Tessned-as mliḥ i wemsawal ? Ma yetteɛjib-ac ad tallɣed deg waggʷajen ifilusufen ? Niɣ tessned mliḥ ad txedmed x twafitin, ad tessrsed imursuten n dduminu ijjen awerni wenniḍen deg wakud-nnsen ?

Mala tufid timrarutin x iseqsan i dd-nenna, ataf ihwen bnadem ad yugur ɣer lxedmet i irezzu i dd-ittasen aked tzemmar-nnes, ula kṭer mala imun aked lxedmet-nni. Amarni itteggen afilem, ittxes s ixef-nnes ad t-izer am netta am ijjen zeg inni ittfurrujen, danita iqqar Nolan, qa lxedmet i ɣa-ittwaggen ɛemmers ad yili yehwa.

3. Egg igmiren i yixef-nnec.

Waxxa afabriki n ifilmawen ɣer-sen ca n tɛenkraf i ɣer-s iqqnen, maca qa tira wer ɣer-s bu igmiren, amari izemmer ad yari min ixes, ad issuref merra min illan ttrajan-tt zzag-s, s uɛawed n tḥuja niɣ s imitafuren.

Maca di twalat d icten, mala tḥajit aqqa-t deg ijjen umaḍal wer yelli ca lujik, niɣ wer nzemmer ad t-namen, maca amari ixess-as lebda ad issers ca n lqawaɛid i umaḍal-nni, ad tessusned agdud zzag-s, maca ad yili yehwen x-as a ten-yefhem.

 4. Wwec i imerniten-nnec min ten-iɛerrnen.

Zi min dd-ijebbden ɣer tenfust, xmi i dd-tas teccur s teycatin, tettegg bezzez x wegdud ad isseḥḍar teycatin-nnes, ad iraḥ ad ibedd aked imerniten, danita xminni ttilin isegbaren iban min rezzun.

Nolan yettwala belli iwriken ixess ad ilin d tidett, ad ɣer-sen ilin imezran banen, rezzun x ca n ḥajet, tteggen ca n tmeslayt, maḥend agdud ad issers ixef-nnes deg wemkan-nnsen, ad ixarres s llujik n imerniten.

D aya i ten-ɣa-ijjen uylen ɣer tḥajit, ad ḍfaren timsarin s waṭṭas n wadrinalin, timsarin ittuqiɛent deg ufilem, ttuqiɛent minzi dinni min ten-ijjin ad uqɛent maci bab n lxedmet ixes amenni waha, aked mkul aksyu, amyag adrami ittraḥ ibenna ixef-nnes, iɛerren-it ɣer ijjen webrid d amaynu ixeddem timsarin.

5. ɣer-k ad tsared di tsarrawt n « wesrid » !!

Zeg ifayuten i nnumen ca n imariten tteggen-ten, xminni iɣeṭṭlen zi tiɣist n imezra, mani ca zzag-sen tterran iwriken qqaren i imzra nican min xsen ad ggen, uca ttɛawaden x imejjan-nnsen min rezzun ad ggen s ifruryen, mani ttuɣa amyag s ixef-nnes izemmer ad yini kurcci, xenni agdud ad yefhem min iɛerrnen iwriken.

6. Wer ttrekkʷal zi ttecwiq

Amari ixess ad yejj lebda imezra d nitni iɛejb-asen lḥal, s uya ixess ad ibedd x ttecwiq, minzi netta d ijjen zi tutlayin n sini ig ixeddmen adrama, tḥeṭṭa rritem n lxedmet, d aya i yettilin xminni planu n lxedmet day-s ijjen uxelleṭ jar tiggʷdi, amnus, d ubarkikked, ittejjen bnadem lebda iqqim x tma n lkursi-nnes ar awal ameggaru.

7. Gg ijjen lxedmet ameknaw milfay

Ijjen zi liqtiraḥat i yetteɛjibent i Nolan, xminni tiḥuja n imariten ixess-asent ad beddent x ca n iwriken wer lli bu normal, ttɛicen ɣer daxel I yijjen umaḍal normal. Maca qbel ma ad tebdid tira, ixess imariten ad qqimen aked ixef-nnsen ad dd-rren x ca n iseqsiten ameknaw:

Min xef tettunuḍ tḥajit-nnsen? Min ɛnant timeslayin illan imerniten n tḥajit ttessnen ad ten-ggen ttexsen a x-asen arin ? Min cekk ittejjan ula bnadem-a day-s ca n tmeslayin wer llint deg umaḍal i di llan? Min xsen ad awḍen di tudert-nnsen? Min ten-icqan?

Merra manaya maḥend amari wer ittekk ḥidi ḥidi waha, ad x-asen issiwel x tzeqqa n tnefsiyt-nnsen, ixess tḥajit ad ɣer-s yili ijjen lallaɣ d waṭṭas izegnan imladafen, amenni ula d iwriken, min nzemmer ad t-nerni, xminni ɣer nerni cwayt n symbolism, niɣ ad nebda s tḥajit axmi neqqar ijjen twafit, aked kul awal ittwannan am ijjen uzgen d amaynu immerni i ufiṭu marra, illan wer ittkemmilen ar ɣa-tsala lxedmet.

Lbumba taɛeqqayant jar waṭṭawen n Nolan.

Ixess-aneɣ a dd-neydar ila asenfar n Christopher Nolan n sini i dd-igguren, i ɣa-ittwaggen asseggʷas n 2023. Qqaren-as “Oppenheimer” I yellan d ijjen tberza s teyrawt, x uzellif-nnes Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Emily Blunt, Matt Diamond d Kenneth Branagh d inniḍen.

Afilem-a d aklassi n tbyugrafit d drama tamezruyant, issawal x tḥajit n tudert n « Robert Oppenheimer » Afizyawi amirikani, bab n wenni iggin fus-nnes deg usemɣer n lbumba taɛeqqayant d usenneɛ n lesnaḥ aɛeqqayan amezwaru deg umenɣi amaḍlan wis tnayen.   

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt