33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

🔊 Mayemmi yeɣla wureɣ?

Tira d tmijja: Ɛebdessamad Zeryuḥi

Ureɣ yiɣra umi x-as rezzun aṭṭas n yewdan d umi yudrus aṭṭas.

Yudrus ktar zi lmeɛden‑nneɣni amecnaw nuqert d nḥas. Ureɣ sxeddamen‑t di zzwaq, maca ssexdamen‑t ra di leḥwayej tilikruniyin. Lɛadad n wureɣ i tirin di reḥwayej tilikruniyin d ameẓyan aṭṭas, maca merra tesmuned‑t mara itsaqar‑dd lɛadad d ameqran. Mara nekes‑dd ureɣ zi 200 n tilifunat, nzemmar a zeg‑s negg txademt n uḍaḍ. Ixessa ad tesnem belli ureɣ di leqrun yeɛdan lebda yeṭṭef di balur‑nnes, s uyenni t‑ttwalan yewdan mliḥ i tmesɣiwt. Ja ktar deg wussan n ukrisis akumuni. Akrisis n Corona yejja ttaman n wureɣ ad igeɛɛed aṭṭas, maca ra umi di wussan n Corona wureɣ ja wer x‑as qqazen wer t‑sefsayen ca. Deg uneggar tameslayt-a teqqen ɣer mecḥal i tettaren ureɣ d mecḥar i znuzan n wureɣ.

Ca n tmesnawin (Fakten):

  • Tesenem belli lmeɛden i yudrusen aṭṭas qaɛa deg umaḍal qqaren‑as rodyum? Ssexdamen‑t aṭṭas di katalisaturat n ṭṭumubinat.
  • Platina tudrus 20 n twaratin ktar zeg wureɣ, maca waxxa ameni ttaman‑nnes wer ittiweḍ azgen n taman n wureɣ.
  • Amezwaru, ttaman n waluminyum ja itajar ttaman n wureɣ. Ar mani xaf‑s ffɣen mamec i tsennaɛ zeg ij n umineral qqaren‑as bauxiet.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt