26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Ṭiyyebi ibedd x udlis n “Tinfas n Ḥenna” i d-issufeɣ s twiza aked imeḥḍaren-nnes.

Ibedd uselmad n Tmaziɣt Muḥemmed Ṭiyyebi x ijjen udlis n tenfas, yexḍar-as i yisem “Tinfas n Ḥenna”. Lxedmet-a i d-yusin d aswizi jar-as-d d imeḥḍaren-nnes, mani i yefsar tnayen n tenfas smunent-tent-id tnayen n tmeḥḍarin-nnes umi qqaren Fadwa Cahid d Nawal Lyamani.

Adlis-a amek yenna uselmad Ṭiyyebi i lerifain, belli yus-d ḥuma ad “ad yili […] d ijjen useggur i iselmaden ḥuma ad zzag-s swurin di twuri-nnsen deg uselmed n Tmaziɣt, s uya wer nzemmer a neḍfar ḥa min d-ittemrusan deg idlisen waha, ulabudd ad nsecrek imeḥḍaren, ad nescrek min d-jjint tḥennatin, axmi netteqqen jar wayyawen d lejdud.”

Lxedmet-a iɛdel-as weɣlaf Ɛebdelwaḥed Ṭiyyebi, mamec i ɣa yili udlis yujed deg umeggraru zeg wayyur n yunyu, amek yenna Ṭiyyebi i tifray.com

Adlis n “Tinfas n Ḥenna” s wezday n uselmad n Muḥemmed Ṭiyyebi.

Deg ijjen wemsawaḍ d aquḍaḍ i yerẓem lerifain aked Muḥemmed Ṭiyyebi, nesseqsa-t x mamec i d-yusa uxarres-a ɣer lbal maḥend ad d-issufeɣ adlis n tsekla n iḥenjiren, mani i daneɣ-inna ila “wenni [adlis zeɛma] d ijjen usenflul, ittwaḥsab zi tsekla n iḥenjiren, xarrseɣ dag-s wami ufiɣ imeḥḍaren-inu ɣer-sen ɣana ad fafan, niɣ xminni i dasen-jebbdeɣ tinfas n zic i ttuɣa ttɛawadent tḥennatin-nnsen, ttafeɣ itteɛjib-asen. Ttafeɣ belli iḥenjiren tterran taynit i manawya, ca yeɛqel, ca ittxes ad d-yawi tiḥuja. Uca yus-d a nessidef manawyenni i neqqar deg udlis, a zzag-s d-nsaqar ca n ḥajet bla ma a neffeɣ xmi i qqaren di Tmaziɣt, ad d-nsaqar ijjen usenfar, mani imeḥḍaren a ɣer-sen yili ufus deg usenflul-nni. Ammu i d-yusa uxarres.

Ṭiyybei ixdem aked imeḥḍaren i yessɣara di jjihet n Gersif, deg ijjen uraqq ittwaḥsaben x teqbilt n Ayt Warayen, iwekked belli igga tizemmar aked imeḥḍaren maḥend ad yerwen agla-ya aseklan, mani daneɣ-inna “wciɣ-asen cwayt n lweqt [i imeḥḍaren-nnes zeɛma] weyyen-ayi-d ca n tenfas, yuqeɛ wexḍar dag-sent, tinfas-nni n temnaḍt n Ugersif, jjihet n Ayt Warayen, nixḍar tinni min ɣa yella timsarin-nnsent mquddant, nixḍar tnayen ijjten n tnelmadt Fedwa Cahid, tenneɣnit n Nawal Lyamani.”

Waxxa din ijjen wemsebḍi deg umawal, jar tqebbal n Arrif d Ayt Warayen, maca xelli amenni aya wer t-ttuɣi bu d aɛenkrif zzat i lxedmet-a izdigen, mani ismun tnayen n tenfas, ttirarent x Wuccen d tɣaḍt d Qermuc d Tergu, iqqar x Ṭiyyebi x lxedmet-a “tamnaḍt i di xeddmeɣ d tamnaḍt n Gersif, ittwaḥsaben di teqbilt n Ayt Warayen, mani nettaf ijjen umawal yemsebḍa cwayt, maca ttɣimant tinfas kifkif, ameknaw tergu, qqaren-tt nitni i temẓa, Qermuc, nzemmer a nini d Ḥemmu Leḥraymi. Tanfust tamezwarut teḍḍura Qermuc d tergu, tanfust tis snat tettirar x wuccen d tɣaṭ, urin-d nitni, tinfas-a akid-sent cwayt n tezgal, nemsiwza jar-aneɣ neqqim nxeddem x-asent, ar mani i d-nsaqar ayenni n tnayen n tenfas mquddant, cnint, wciɣ-asen awal ad tent-neḍbeɛ, ad ilin ismawen n imeccurka d uwardi i tinmel-nni.”

Aselmad Muḥemmed Ṭiyyebi, netta zi artistat n Arrif iḥudriyen, ila irsem aṭṭas n telwiḥin n imariten d izlawiyen n Arrif i d-issufɣen idelisen-nnsen.

Muḥemmed Ṭiyyebi, d artisita d aḥudri, isselmad Tmaziɣt.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt