23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Ḥennu: Tiqessisin n « ussan jar iɣendan » ẓemmeɣ-tent-id zeg waṭṭas n min uriɣ

Deg ussan uqlilen i yeɛdan, issufeɣ-dd uzlawi Arifi Ɛebdelwaḥid Ḥennu, amud-nnes wis tnayen i umi yegga isem « ussan jar iɣendan ». Adlis-a wanita yeffeɣ-dd awerni i wamud-nnes amezwaru n yizlan i dd-yeffɣen deg useggas n 2018 umi yegga isem n « Ttuɣ ». Ḥennu d ij n uterras ɛawed, ittegg tizemmar di tira n tenfas. Mamec i dd-issufeɣ « wi dd-yudfen ɣer wazzareg » deg useggas-a s iman-t-nnes. Adlis-a i yesmunen jar tefray-nnes ca n tenfas yura-tent umari-nneɣ.

Aked manaya, ttuɣa izwar-as isturjem « ifetiwesen ssekmaḍen » deg useggas n 2019. Mamec i kid-s dd-issufeɣ tamezgunt n « Taxcebt » deg useggas-nni s ixef-nnes. S manaya, Ḥennu, d ijjen umari i izemmemn isem-nnes deg yiger n tsekla Tarifit. Idwel deg iseggusa imeggura d ijjen zeg ipilaren-nnes awerni lxedmet-nnes x usturjem, asefru, tinfas d tmezgunin.

Lerifain tiweḍ ad tegg ij n wemsawaḍ d aquḍaḍ aked Ɛebdelwaḥid Ḥennu. Issiwel-aneɣ x min isferrazen amud-a x wenni i das-izwaren. Uca inna-aneɣ-dd : « ussan jar iɣendan d ij n wamud dag-s 29 n tqessisin. Minzi i t-itmmeyyazen x wamud amezwaru, amud-a ɣedjreɣ-dd dag-s tiqessisin ɛizzent xafi s waṭṭas. Tiqessisin ɣer-sent ij n wemkan d ameqqran di twegnimt-inu ».

Di min iqqnen ɣer ttimat n wamud, yenna Ḥennu, ila qa ixdem x ca n isental s ixef-nnsen : « […] ttimat i dag-s deg wamud, wer qqareɣ ca mladasent maca icten teqqen aked tenniḍen, wer dag-s bu tiqessisin i yeqqnen ɣer tmexsa maca dag-s tinni i yeqqnen ɣer yemxumbal i yettɛic wegdud, dag-s tinni i yeqqnen ɣer tnettit d twengimt ».

Aseqsi n tebridt taqdimt d tmaynut deg yiger n usefru, isrusa-dd ixef-nnes ula deg wamud n « ussan jar iɣendan », x manaya ittɛawed iqqar-aneɣ Ɛebdelwaḥid Ḥennu : « Imeɣri ad dag-sent yaf jjdid, wer t-qqineɣ ca ɣer webrid aklasiki, dag-sent ij n uḥadi-inu, yettɣima ɛawed wenni ɣa iɣren d wenni izemmren a xas issiwel »

Zeg ijjen uɣezdis-nniḍen, ittemrusa-d umxumbel n wefran di tsekla Tarifit, aked wemxumbel n imeɣri. Ḥennu issiwel-aneɣ x lhimmet n wefran i izemmren ad issiweḍ tasekla Tarifit ɣer zzat, yeqqar : « Inni itterran tayni i tsekla d wefran d inni ɣa iwcen lxezrat-nnsen, nkessi zzag-sent minzi ɣa nugur ɣer zzat, a daneɣ-iwwec ixarrisen d imaynuten, a xasen-nebna di tebridt mamec ɣa nari asefru, z issa d usawen, min ɣa nsegged, d min ɣa nejj, min xef ɣa nsiɣi d manaya i zemmreɣ ad iniɣ »

Deg umeggaru, wer ittu Ḥennu ad iwekked i lerifain belli amud-a « dag-s tiqessisin ẓemmeɣtent-id  zeg waṭṭas n tiqessisin i zi ttuɣa uriɣ. Tiqessisin-a i uriɣ ixḍaeɣ-tent-id zeg uɛurric n min uriɣ ɣer imeggura-ya ».

Amek nessen ila anaẓur Muḥemmed Ṭiyybi d netta i dd-issujden tawlaft i udlis. Aked manaya, nettaf ɛawed ila Muḥemmed Racidi i ibedden x weɛdal-nnes.

Γer ɛawed : « Anaruz n tudert » d adlis ismunen tiqessisin d twiza aked imehlak n uxenzir

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt