21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Ɛumar Lmeddam iggur ad d-issufeɣ tinfas n “Tiɣmawin n iɣerynen”

Immerni ijjen udlis d amaynu n umari Arifi Ɛumar Lmeddam, adlis-a ismun ca n tenfas, igga-asent i yisem “Tiɣmawin n iɣarynen”, ittwaḥsaben zeg idlisen i yudrusen n tenfas i yellan s Trifiyt, zegga i yezwar Caca, Belɣerbi, Ayneḍ, Ḥennu d yenniḍen ssufɣen-d idlisen n tenfas.

Lmeddam d ijjen zeg imariten i yefsaren aṭṭas n wungalen s Tmaziɣt n Arrif, am Anebdu (2014), Tudert n yirgel (2018) d asitem innuriyen (2021), mamec i d-issufeɣ ula d ijjen wamud n isefra deg useggas n 2015, yexḍar-as i yisem “iɣzer n ulili”.

Adlis-a amaynu n Ɛumar Lmeddam, iffeɣ-d s twiza n tmesmunt n Tamazɣa i yellan deg Uɛarwi. Mamec iwekked Lmeddam ila adlis-a ad yili yewjed deg wayur n Ɣuct i d-igguren i tmesɣiwt.

Lerifain.fr iwweḍ ad yegg ijjen wemsawaḍ d aquḍaḍ aked Lmeddam, alaḥsab axarres n udlis-nnes amaynu inna-aneɣ “…ta d twalat tamezwarut i di ɣa fsareɣ adlis niɣ ummud n tenfas.Ttuɣa uriɣ aṭṭas n tenfas, ssentiɣ tamezwarut qbel 2008, tameggarut deg useggas 2021. Ttuɣa xarrseɣ ad tent-smuneɣ deg yijjen wedlis aṭṭas zeggʷami, maca 2021 safi ttuɣa saliɣ adlis wer day-s min ɣa rniɣ, ttuɣa ttrajiɣ ɣir ad t-id- ssufɣeɣ, lexxu ad iṭbeɛ s twiza n tmesmunt Tamazɣa d tawmat Ḥalim Lmadani”.

Di min iqqnen ɣer isental n udlis-a, d tenfas i yeksi, nesseqsa Lmeddam x min xef ixes ad issreɣ tifawin, xenni iwekked belli “adlis-a n tenfas day-s 20 n tenfas . Tinfas a ssawalent xef tudert d tmettant, tayri d wecrah, abirreh d uxeyyeq, taryazt d tiggʷdi, akeyyef n ugarru d ukeyyef n teḥcict, min illan swadday d min illan sennej, tasertit d uxelleḍ, asitem d weqḍaɛ n layas, d waṭṭas n tmeslayin nneḍni”. I yenna Ɛumar Lmeddam i lerifain.

Zeg ijjen uɣezdis-nniḍen, nerẓem awal aked Lmeddam x yemxumbal i yeqqnen ɣer tmesɣiwet n udlis Amaziɣ d temslayin n wefsar mani i daneɣ-inna s ijjen usḥissef d ameqqran ila “Ssuq n wedlis Arifi necc ttwaliɣ-t ttmernayen idlisen, maca yinni issaɣen niɣ iqqaren ttudrusen, mayemmi ? Minzi Arifi Amaziɣ wer iqqar s Tmaziɣt, isseḥqara Tmaziɣt isseḥqara yinni ittarin s Tmaziɣt minzi ittwala-ten swadday nnes, ittwala belli Tmaziɣt tella ɣir i uḥecci d tqessart welli i tira d tɣuri”.

Zi jjihet-nniḍen iqqar ila Adlis Arifi ɛad innuɣ deg yemxumbal n wefsar, mani wer din bu ca n lxezrat zi ssa d usawen ɣer mamec ɣa ttwaggent tzemmer ad nessuref ddeg-a n imxumbal, deg wawal-nnes i tifray.com inna: “Ma yemxumbal n wefsar necc ttwaliɣ qqimen d yinni waha ɣir ɛedren cwayt tmeslayin n tiknik waha amecnaw isekkilen n Tmaziɣt n latan niɣ n tfinaɣ minzi xef umezwaru ttuɣa imara xef wenni ittarin ad yaf wi das ɣa iṭebɛen s isekkilen-a. Ma lexxu ḥuma ad fsareɣ ijjen wedlis di tmurt-nneɣ lmeṭbaɛa teqqar-ac ixess-ac zi 500 n tunɣilt sennej. Xminni ɣa t-id-tessufɣed aṭṭas n lmektabat ttagint ad ṭṭfent adlis yuran s Tmaziɣt. I mala ca n maktaba teṭṭef zi ɣar-k ca n tunɣilin ttɣimant din reccant. Minzi Arifi niɣ d Amaziɣ wer issiɣ adlis amaziɣ”.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt