26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Ɛli Cerrud: tamurt tettɛic ijjen tzawa wer tetteẓri 20 iseggusa zi mani   

Yenna Ɛli Cerrud, amussnaw n uklima, ila qa min ittessen Lmuɣrib yiḍ-a d « aseggas n tzawa », irni inna, aqqa min tẓerr tmurt, wer tetteẓri ca n 20 iseggusa zi mani ; mamec inna ɛawed, aqqa aman udrusen deg ugguyen, aya wer t-ẓrin ugguyen n Lmuɣrib ca n 30 iseggusa zi mani.

Cerrud, ɛawed inna ila « min ttuɣa ittuqiɛen deg iseggusa imeggura, d aɛeṭṭar deg inuẓar ; ḥaca ass-a inuẓar-nni wer qqimen, wa d ijjen ubeṭṭu d ameqqran, min ixes ad yini ila qa din abeddel deg uklima ». Isseḍfer awal-nnes « Ca n 20 iseggusa, Lmuɣrib wer iẓri ddeg-a n useggas ».

amussnaw-a deg ukilma, idettet ila tamurt-nneɣ tettɛic ijjen ubeddel deg uklima, aya ittban-d deg inuẓar-nni i ttuɣa yellan di tmura n yeffus (jjihet n Dra). Aked uyenni, wami neẓra leḥmu igeɛɛed.

Cerrud, iwekked ila d aseggas-a waha, mani wwḍen ugguyen ar 30% n waman. Manaya, tamurt wer t-tetteẓri kṭer zi 30 iseggusa zi mani, iḍfer : “Min ittemsaren ass-a, ittemsebḍa aked iseggusa i yeɛdun, amezwaru ttuɣa nettessen ijjen nnaqes deg waman, maca waxxa amenni ttɣiman aman adu tmurt nzemmer a zzag-sen nessu, a zzag-sen nfelleḥ.  

Amussnaw-a n uklima immel-d ila deg iseggusa imeggura “ttuɣa Lmuɣrib wer iḥwij bu aman” minzi amec inna “din tiseddiyin n idurar n Arrif d waṭlas amelwasu d umeqqran i ttuɣa yellan d tala n waman i ten-itticen i yizaɣaren”.

Ddegg-a n izaɣaren ttessun s ideflawen iddalen idurar niɣ s waman n wenẓar nican, aseggas-a wer llin s tnayen idsen qqaɛ.

Cerrud, inna “aqqa tafellaḥt tenḍerr; maca waxxa amenni ttuɣa tettqidda-ten, maca aseggas-a n tfellaḥt wer yelli ca yecna qaɛ”, yerni yenna: “tzawa d ijjen twaɣit d tameqqrant, iqqseḥ a nbedd deg wudem-nnes”.

Cerrud, yenna ɛawed aqqa ixess ad neḥḍa kṭer igelwan n waman, minzi “asugur n tadersi n waman ixess ad zzag-s tkellef ddewla d wemdan”.  

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt