26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Ɛabdelxalqi Ɛezzdin: Asefru Arifi ass-a d ijjen tseklut tɣemmi-d cwayt cwayt.

Deg ussan i yeɛdan, tefser-d tamesmunt n Tmazɣa x tafert-nnes di Facebook aneɣmis n tlalit n ijjen udlis n usefru d amaynu. Adlis-a, yura-t Ɛebdelxali Ɛezzeddin, yegga-as i yisem "asendef n iseqsan". 

Yettwaḥsab udlis-a, d wa d amenzu ɣer uzlawi. Nemmelqa di “Tifray” aked Ɛezzedin, ḥuma ad kid-s d-nejbed awal x tecli-nnes i yewwya deg umaḍal n tira, niɣ ula d tenni i yewwya di tudert.

Alik-awem amsawal:

Tifray: sides-aneɣ a tawmat Ɛezzdin x mamec i d-usin Isuraf-nnec imezwura deg yeyyar n usefru?

Wer zemmreɣ ad ac-iniɣ nican melmi, maca zeg ami lliɣ d ameẓẓyan nec ttaciɣ aked ca n tmeslayt daxel-inu testextux, amecnaw ca n ṭṭajin immers x tmessi tefsus amen wer ssineɣ melmi i d ɣa yenfarar. Maca waxxa amenni ittas-ayi-d useqsi-ya ɣer tesmektit-inu amen wer ssineɣ maɣar!

Ijjen amecnaw nec ig ilulen jar idurar, yudes s waṭtas i wmukris-a. Ma d iɣezran xmi ittcacuren, d ijḍaḍ xmi kessin di llɣa, d arjuj xmi ittɣennej, d tafsut xmi i d-tfessar lizar nnes. Mala agama (nature) tessefruruy-d Aẓẓli-nnes, min ɣa nini neccin iwdan i day-s yeddren.

Ad dewleɣ ɣer usefru d beddu-nnes di tudert-inu, ttɣimant d tiwelafin cnant, ukter xmi i d-tterriɣ sinta ɣer deffer. Ma ad ac-ssiwleɣ x imedyazen, tiwizawin, timeɣriwin, tineyba xmi d- ttayment niɣ ḥetcent. Manaya merra ijj-d ɣer-i ij useqsi d aqemqam. Mamec tteggen tina/yina fettlen.t ssar-a n yezlan? Manis i d-ttawyent manawy-a?

Tifray: Min ɛnan izlawiyen i day-k ijjin ca n later d ameqqran?

Wer x-ak sxarriqeɣ a tawmat Andic mala nniɣ-ac aqqa ẓẓamar n imedyazen d temja imeksawen εad lux teṣṭenṭun-ayi deg imezzuɣen amenni εawed izlan-nsen iqessen, immuden, d tneyba xmi kessint di tmijja uca ttawyent-id izlan.

Aɛrur n udlis. @Tifray.com

Maca manaw-ya wer yexs bu ad yini belli ttwarin tala n yezlawiyen-nneɣni teqqur. Ittɣima mamec ttwaliɣ nec, izlan n Mimun Lwalid d Ɛumar Bumezzuɣ qarrben-d ɣar-i aṭṭas, minzi ttelqafen taḥebbuct dirikt.

Tifray: amen nessen, tessufɣed-dd ijj n wamud tesmuned deg-s ca zi tqessisin i turid, siwel-aneɣ cwayt x wammud-a, x tqessisin i dag-s tesmuned, d tɛenkrifin i tufid deg usufeɣ-nnes

Ammud-a a tawmat Andic d ṭṭajin-nni i illa ittnennan cwayt cwayt x tmessi. Nican iεeṭṭar wer d-yewjid, maca ar din i daneɣ-tessiweḍ lweqt. Min yellan d asebḥan, ṭṭajin-nneɣ waxxa attas zeg ami netta ittnenna, maca εad wer yecmiḍ.

Nessitim marra zeg iwdan i t ɣa-yeqqasen, a x-aneɣ qeblen waha, a daneɣ-inin nitni mamec t-ufin? Ammud-a a tawmat Andic smuneɣ day-s aṭṭas n tqessisin, nnufrent dag-sent abarru iseqsan i daneɣ-issendafen di tudert zeg wami nella; maɣar, mux-as, mayemmi?

Zeεma ammu i negga neccin? Ma tura x-aneɣ? Niɣ d neccin i tteggen taxcebt i yexf-nneɣ? Niɣ d ḥedd nniḍen? mayemmi zeεma wer nreṭṭi zeg wawawya? Maɣer wer nttili am legnus- nneɣni? I wmezruy, mayemmi wer zzay-s nlemmed? D wattas isental-nniden x tlelli, leɣrubiyyet, Maziɣ, Aḥewwas , tamagit…

Azlawi Ɛebdelxalqi Ɛezzeddin. Tawlaft n Ḥmed Ɛbdelxalqi.

Xseɣ wer ssiwileɣ ca aṭṭas x wammud-a, ḥuma ad jjeɣ yenni i ɣa t-iɣaren ad inin awal-nsen, minzi ijjen ufus waha wer yecc-it bu Tcarrift.

Tiεenkrifin a tawmat Andic waxxa wer llint, ad ilint d nitenti itticcen tammemt d taẓyuḍi xmi ittenfarar uterras zi lxedmet. Maca waxxa amenni itteqqes lḥal cwayt xmi tettafed ixef-nnec tettfindad weḥḥdec x yij n tmeslayt necrec day-s marra, niɣ xmi trezzud ca n ḥed ad ac-d- iswizzeḍ fus di lweqt xmi i xas ɣa tbedded. Maca wer lliɣ bu zeg iwdan-nni ittaɣen x bnadem, minzi ula d akud-a mindi i nettedder lux iqqseḥ s wattas, mkul ijjen d imunas-nnes.

Tifray: aṭṭas zeg yiḥudriyen tteggen tizemmar di tira n tqessisin, ssufuɣen-dd idlisen. Mamek i txezzared ɣer tira n usefru Arifi n wass-a?

D ij n tmeslayt tecna, tesferraḥ, ttejja-neɣ ula d necnin a neksi iri-nneɣ deg ujenna jer legnus. Awi-d uca a nari x yexf-nneɣ s yexf-nneɣ waha, ma min nettari d mamec nettari luxa walli bu d amnus d ameqqran. iffuk a newwet tcarrift i merra wenni itteggen tizemmar deg iyyar n tira, ca nniden ad d-yas weḥdes umbeεd. D amezwar a nelseq di macina waha waxxa wer nenyi. Tira d kurci, zzay-sent i nettessen ca n wegdud ma immmut ma yedder. Asefru Arifi ass-a d ij n tseklut tɣemmi-d cwayt cwayt, ixess-as uḥewweḍ, d ufran, d waman ḥuma ad yemɣer ad yewwet iẓewran

Tifray: Min tzemmared ad aneɣ-tinid x yesmawen-a :

Saɛid Lmusawi: Min mma nniɣ x-as drust, d tamzyida, neccin day-s d imeḥḍaren.

Mimun Sseḥrawi: d Ameddukel nesseεdu ussan cnan, d ameɣnas d azlawi d ameqqran, ca n twalatin issen min ɣer-i deg wallji, ḥsen zi min ssneɣ nec x ixef-inu. Yeksi amnus n Tmaziɣt zi temẓi.

Tamesmunt n Tmezɣa: tteggen tizemmar meɣrent, a tqada-asen marra, mkul ijjen s yesm nnes.

Ayt tuzin: wer zemmreɣ ad iniɣ ktar zi min x-as yura d min x-as yenna umezruy. Tettɣima d taqbily-inu, tεiz xaf-i attas, ɣer-s ij uraq imɣer deg wul-inu wer yelli wer yexliq. Waxxa ɣa kkeɣ timura umaḍal marra uca εemmar-s wer tt-beddileɣ.

Umi illa lliɣ d ameẓẓan illa ittawy-ayi-d Rebbi, wer din bu tudert niɣ d imezdaɣ awarni idurar n ddcar-inu. Lami i meɣreɣ zeḍɣeɣ tamdint, ẓwiɣ ajemmaḍ-in, zriɣ aṭṭas n tmura n midden, ufiɣ tawelaft-nni illa ɣer-i di temẓi d tidet walli d axarriq d tenni i ɣer-i εad lux.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt