18.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Zimbabwi: Aṭṭas n lfilat i tenɣa tzawa.

Deg ij n uparki anamur n Zimbawi, mmuten di telt chur yeɛdan kṭer zi 100 lfilat s lazaɣ. Tzawa ileqfen tammurt-a, d tenni lesbab i zi njelben waman, wer ufin min ɣa swen imudder-a. amen tefser tmunt tamaḍlan n ḥeṭṭu n imudder (IFAW).

Ij n ttkerfis temɣer, izzilliz lḥal. Deg uparki ameqqran qaɛ umi qqaren Hwange, uẓuɣen aṭṭas n ilegmamen n waman i zi ttuɣa ddren waṭṭas n imudder. 

Lfil d ca n lewḥuc nniḍen gguren a deg-s raḥen, mala wer yewti wenẓar. Yeqqar wemɣar n IFAW, Phillip Kuvawoga. “Deg 2019 mmuten ca n 200 n lfilat. Lexxu a nẓer ɛawed s tiṭṭawin nneɣ abeddel-a n weklima min daneɣ-dd-yiwi. Asistim aykuluj ad yerwina”

Aṭṭas zeg wami, tesgaj Zimbabwe ca n 600 n lfilat ila ggur ad ineɣ laẓ d fad ɣer imukan mani yella min ɣa ccen. Amen tesgaj 2000 n tɣaydin n wezɣar, 50 n ifunasen n lexla, 40 n zzarafat, d waṭṭas n wayraden. 

Timaynutin

Fser-itt