25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Zhar, tessemɣara zi baba-s d Timmuzɣa-nnes.

Di Strasbourg, mani i tlul ijjen Trifiyt i yetteggen tamuzikt Talikṭrunit, umi qqaren “Zhar”. Ta d ijjen tnaẓurt iẓuran-nnes zi Arrif, tettegg ijjen musika ismunan jar hip-hiop d breakdance. Mani trezzu ad taf ixef-nnes jar groove d uqelleb n ijjen musika d tamaynut, mani waxxa d muzika tamaziɣt ula d nettat teḥḍer di lexdayem-nnes.

Lexdayem-nnes timusikiyin, jjin-tt ḥuma ad tban di tesɣunt n Panafrican Music. Zi senni tedwel ɣer iẓewran-nnes wami tewca ijjen isem d Amaziɣ i i ‘mixtape’-nnes.

Isem n “Abarcan” wer yelli ḥa d ttekniyet n baba-s, i yeẓwan lebḥer wami ila ɣer-s 19 n iseggusa, uca tewca-as Zhar tajmilt i baba-s, minzi maci ḥa d baba-s waha, maca s minzi netta d Arifi Maziɣ, ɛawed minzi d Aṭranji di Fransa. D aya i teqqar nettat x leḥsab-nnes di Instagram.

“Nec qqaren-ayi Zhar, mmi-s n Muḥemmed Abarcan, iɛejb-ayi lḥal aṭṭas s lwert-inu Afrikan.” i teqqar lebda Zhar.

Ad d-neydar, ila deg iseggusa imeggura banent-id aṭṭas n teḥramin d Tirifiyin i xeddment deg yiger n tẓuri d musika, ameknaw Faṭum zi Biljik, Numidiya di Hulanda, d Ikram tamaziɣt di Kaṭaluniya d waṭṭas n tnaẓurin-nniḍen i yettcuqqant abrid-nnsent ḥma ad ggent isem deg umaḍal n Tẓuri.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt