18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Yasin Mbarki, d ijjen Ucawi wtin-t s ɛecra iseggusa n leḥbes

Yasin Mbarki

Deg wass n 30 Cutembar, ṭṭfen Yasin Mbarki. Aterras-a d ameɣnas n umssu Amaziɣ deg Icawiyen. Zegga i d-udfen ipulisen taddart-nnes, fettcen-as-tt, ssiggʷden tamɣart-nnes d tarwa-nnes. Ipulisen umi iy udfen ɣer taddart-nnes, ufin ca n idlisen n ddin d iqdimen, d ijjen udlis n Lquran, temmekkes zzag-s ijjen tewriqt minzi d aqdim aṭṭas. Uca wcin-as ttuhmet n “alaɣi ɣer trakuct” (athéisme), aḥadi n ddin, aḥadi i tmunt n ucal n Ledzayer.

Lmexzen Adzayri, ayenni ig iwweḍ itteṭṭef deg imeɣnas d ijuranlisten. Ameggaru-nnsen d Xalid Tazaɣart i ttuɣa yellan d aberlamani. Mamec ṭṭfen ula d Xalid Drareni, ijjen d ajurnalist di Ledzayer. Ittban-d Lmexzen adzayri, ila irezzu ad issexsi tfuffut n lḥirak s minzi mma, waxxa s uḍufen n imeɣnas.

Timaynutin

Fser-itt