26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Xmi ttexsent temɣarin ad kksent lḥijab

Deg Yiran, timɣarin beddent deg wudem n ca n yizerfan i tesrusa tamurt-nnsent di min iqqnen ɣer lḥijab, mani fesarent ca n ibidyuten d ttsawer x traccwin tinamunin i di ttekksent funara-nnsent.

“Lla i lḥijab s bezzez! Nedheɣ ar lxedmet-inu bla ma ad yerḍeɣ funara-inu ass-a maḥend ad iniɣ lla i ddegg-a n izerfan! Tirja-nneɣ a nili d tilelliyin maḥend a nexḍar neccin min ɣa-neyreḍ”.

Tinni iddafaεent x tseqqar n wemdan ttrent zi temɣarin di tmurt merra maḥend ad fesrent ibidyuten s ixef-nnsent d nitenti ttekksent lḥijab-nnsent, minzi aya yus-d aked 12 yulyuz, ass anamur n lḥijab di tmurt n Yiran.

Xirebbi n temɣarin i yeggin amenni, waxxa din lxaṭar ad ttwaṭṭfent x ddegg-a n uɣewweɣ i tteggent, mani ttbeddant deg wudem n “warruḍ n l’ixwan” i tesbezzaz tamurt-nnsent x-asent.

Ca n ibidyuten mmalen timɣarin ttekksent lḥijab.

Aṭṭas n temɣarin zi jjwayeh msebḍan n tmurt zemmemnt ibidyuten d ssilfyat deg iparkiten, deg izubaq n temdint ula x playat, mmalent-id ixef-nnsent bla lḥijab, ca zzag-sent yerḍent tiqmijjatin tiquḍaḍin d sserawel iquḍaḍen.

Deg ijjen ubidyu partajant luluf n midden, nzemmer a g-s nẓer ijjen temɣart teggur x tma n lebḥer, zzat ma ad tekkes lḥijab-nnes, tejj-it ad yewḍa x tmurt, teɛfes x-as uca traḥ teggʷej.

Deg wass-nni s ixef-nnes, lmexzen n Yiran yegga igrawen i temɣarin i yerrḍent lḥijab maḥend ad ssemɣren s wass n “uḥeṭṭu ameslem”.

Ttlibizyu n ddewla ifser ijjen tmeɣra n “Lḥijab d lewqar”, deg ijjen tmezgunt ggint ca n temɣarin mani irḍent ca n warruḍ d azegrar d acemlal aked funara d tazegzawt s ikuluriten n ubandu n Yiran.

Ddewla n yiran, tettɛawan ɣer ddegg-a n tmeɣriwin n lḥijab.

Xenni, x traccwin tinamunin Tiraniyin, ijjen uhactag ila yeggur am tmessi deg ulum, asuɣel-nnes s Tfarisit: ” Lla ixes ad yini lla, twalat-a ta lla i Lḥijab n bezzez”, hactag-a deɣya sxedmen-t abarru n midden d ca n ijurnalisten d midden i yellan di tuzelt (opposition).

Ca zi temɣarin kkrent kunṭra i yirgazen i yellan di leḥkam, nnant belli d nitni ittwadennan x ẓẓeyyar ittwaggen x tlelliyin timedanin-nnsent. 

“tettwalam-aneɣ belli nxeddem neccin lɛar-nnwen waha, axmi neccin d ca n ḥajet tɛelmem-tt kenniw! Tettwalam-aneɣ ila nzemmer a nerreẓ deɣya, neḍɛef.S uya tetteggem x-aneɣ s bezzez bac a ndel azellif-nneɣ, minzi dag-wem iceddan, wer tettiqqim deg yiman-nnwen”, D aya i tenna ijjen temɣart zeg yiẓẓelmeḍ n Yiran deg ijjen ubidyu ittwassek ɣer BBC, d nettat tettekkes funara zzat i kamira. 

Vida Mohaved (deg ufuṭu) i yellan d ijjen wudem zeg wudmawen n unhezzi Ayrani deg useggas n 2018, luxa aqqa-tt di leḥbes.

Deg iseggusa iyuran, Iran tessen aṭṭas n lḥerkat ameknaw tina s uhactag n  #MyStealthyFreedom d #WhiteWednesday, ihactagen-a tteggen-ten temɣarin ittemseksin x tesɣart bac ad yirḍent lḥijab niɣ lla. 

Maca ijjen ddenf d ameqqran i yegga “apuils” Ayirani kunṭra i temɣarin i yettahamen belli wer ttweqqirent ca izerfan n warruḍ min ijjin timɣarin ad beddent zzat i sseyasa-ya, ad hwant ɣer izuray. 

Ipulisen deg Yiran zemmren ad sbedden timɣarin i wer yerrḍent ca n lḥijab.

Zi tegrawla Tameslemt n 1979 deg Yiran, timɣarin ttuɣa ixess bezzez x-asent ad yirḍent arruḍ n “L’ixwan”. Manaya ixes ad yini belli timɣarin yerrḍent ijjen jabadur iddalen arrimet-nnsent s merra d ijjen funara iddalen iɣallen-nnsent. 

Ca n yirgazen d Iraniyen aqqa-ten ula d nitni aked lḥerket-a x traccwin tinamunin, la nitni ttbanen-d x ibidyuten aked temɣarin i ittekksent lḥijab. 

Ijjen ufuṭu ittban-d x ijjen lḥid n ijjen tmezgida di Ṭehran, uran x-asen s ugrafiti: “Aɣrum, lxedmet, tilelli, taduli i tenn ixsen”. Fuṭu-ya yufa amkan-nnes, ittwabsa s waṭṭas, issawal da x ukrisis aykunumi di tmurt, mamec iccat-d lemɛani x uzref n lḥijab.  

Agrafiti iqqar: “Aɣrum, lxedmet, tilelli, taduli i tenn ixsen”.

Ccaf n wenbaḍ azerfan (pouvoir judiciaire) Gholam hossein Mohseni Ajeei, yenna belli qa din fassen d iberraniyen i yellan awerni i lḥerket-a, yewca awerdi-nnes i ipulisen bac ad afen “ifassen i yellan awerni i tikkest n lḥijab”. 

Amɣar Ebrahimi Raisi ula d netta iwca awal bac ad ibedd kunṭra i “lfasad i yellan deg wamun ameslem” d netta ismeɛna-d x lḥerket-a. 

Maca aṭṭas n temɣarin ggint ad kemmlent x unhezzi-nnsent waxxa tthuddan x-asent. 

“Tzemmrem ad aneɣ-tawim ɣer leḥbes, maca wer tzemmrem ad tesbeddem lḥerket-nneɣ”. D aya i tenna ijjen temɣart deg ijjen ubidyu ittwafsaren x traccwin tinamunin. 

“Wer ɣer-neɣ min ɣa-nexser. Qa nexser tilelli-nneɣ aṭṭas zi mani, uca neccin nxes a tt-id-nekkes ɛawed”. 

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt