26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

🎤 Waxxa Tafukt: Di Tefriqt, aṭṭas i umi yenqes ubiṭamin D


Abiṭamin D, Mala ynqes-ak, d ijjen umxumbel yemɣar, yujar ɛad deg yimukan i di yewseɛ usegnu. Ijjen tɣuri teqqar belli: Aṭṭas n yewdan i umi yenqes ubiṭamin‑a wanita. Waxxa di Tmura n Tefriqt i di tella Tfukt mseqqem.

Bla Tfukt wer din walu!

abiṭamin‑D ittili yedder deg yidammen aked ṭṭya n tfukt, ddat-nneɣ tzemmar ad texdem abiṭamin‑D. Maca mala iwḍen iseḍya n UV (Ultraviolett) ad ḥadan tilmect. S lmakla qqaren yimesnawn belli ar 20% waha zeg ubiṭamin-a i nzemmar a neksi zi lmakla.
S uya mala nxarres di tmeslayt-a, a naf belli inni i yeddren di Tmura n Tfukt, am yimezdaɣ n Tefriqt, a ɣer‑sen yili ubiṭamin D igeɛɛed deg yidammen.
Arribis, Aṭṭas n yimezdaɣ n Tmura n tfukt ttafen belli ɣer‑sen amxumbel deg ubiṭamin D, niɣ “abiṭamin n Tfukt”. Amen teqqar ijen trezzut tettwag di Kiena, tegga-tt “the lancet,,.

Deg usefsi‑ya wa, xezren yimarezzuten 192 n trezzutin, cerken deg-sent yujar 21.500 n yewdan msebḍan zi 23 n tmura n Tefriqt , lami dasen-weznen abiṭamin D deg yidammen, ufin 30% zeg-sen ɣer‑sen nnaqes s waṭṭas.

Xaṭar mala yenqes ubiṭamin D?

Ttwalan yimesnawn belli izemmar ad yili wenqas n ubiṭamin D yekka-dd zi lmeɣran i ggint tmeddan. Tamdint tbeddel i waṭṭas n yewdan mamek ddren, d manaya i zi xsen ad kksen tallest x useqsi n:
Mayemmi yenqes ubiṭamin D la i yimezdaɣ n Tmura n tfukt?
Minzi nettat tafukt iyya ad tewc di Ṭṭya-nnes, mala bnadem ixemmel di Taddart niɣ di Lbiru. Ataf wer zeg-s istenfiɛ walu.
Imesnawen i imunen aked Reagan Mogire ufin belli walli ca aṭṭas n yewdan zeg yimezdaɣ n Lkampu i umi yenqes ubiṭamin D. Mala tessemquddid‑ten aked yimezdaɣ n Lkampawat n Urupa, tettafed la d nitnin ineqs-asen drust x yimezdaɣ n Temdint.

Asrem azgwaɣ, Formaj, lavoca … daysn Vitamin‑D

 

Minumi abiṭamin D?

Jer mani i dd-ittban nnaqs d mani yeffer, izemmar wenni i umi yenqes ubiṭamin D a xaf‑s tekk di tudert-nnes. Qqaren imesnawen illa mala yehwa kṭer zi 30 Nanomol di litru n yidammen (niɣ 12 Nanogram di Mili litru), ittili wawal x “yenqes aṭṭas”!
Mala yiweḍ yehwa x Nnumru-nni, ataf ittaka bnadem aked Leḥriq d Tfarɣi deg yexsan. Ula d iɣes n weɛrur izemmar ad yeqqes mala yenqes ubiṭamin-a.
Abiṭamin D walli iɛeddel akalesyum deg yidammen, niɣ ibenna ixsan waha. xminni ineqqes tteqqnen ɣer-s yimesnawen ula d atanesyu, d lehrak n wul, d lehrak n ssukar.

Cḥal mindi ineffeɛ qeɛ?

Imerzuten d yimesnwen lhan‑dd aked ubiṭamin D di ɛecra n yiseggʷusa imeggura, ar mani iwḍen ufin illa Ineffeɛ di kulci! manimma texzerd di ddat n bnadem  a t-tafed din itteg ca n lxedmet.

mara wer telqif tfukt Tirmect, wer din bu Vitamin‑D
Tawlaft: Eurojournalist

Mamek nedder?

Amxumbel i yellan di Tmura n Tefriqt n wadday, yeqqer urid ɣer Tfukt waha. Ula ɣer wṭṭan d jjerḥ iwesɛen di tmura-nni.
Zeg uɣezdis nniḍen, yeqseḥ ad ffɣen yewdan zi lexdayem-nsen niɣ a tent-beddlen Ɛla sibbat abiṭamin D, niɣ ad kksent temɣarin iḥeṭṭawen-nni i zi ddalen ixf‑nsent merra, ḥima ad asnt-tawed tfukt tilmect.
Mogire d Tarbiḥt i kids, ttwessan inni i umi yenqes ubiṭamin D ad swen Pastiyat n ubiṭamin, llant di Merra Farmasiyat.

Tara: Dw.de

Lexxu a kenniw-nejj aked ubiṭamin C di cwayt n Tewlafin!

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt