22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Wadday n tefrikt tekkes taqcurt x Yisrayil

Aṭṭas n imezdaɣ n wadday n tefrikt, ttwalan amquṭṭus i ttemsaran di ccerq lwest, d ij n umenɣi n tlelli tteggen-t ifalisitiniyyen. Ttwalan deg-s min x-asen yekkin deg wakud n Apartheid. Lḥukuma n wadday n tefrikt tessawal x tmenɣiwt tagdudant di Ɣezza.

Wadday n tefrikt tegga ad teqḍu ifilan aked Yisrayil. Abarlaman yenna waha i ubelleɛ n lqunsu n Yisrayil. Ad sbedden marra min din lxedmet niɣ d tucrikt tadiplumasit, al ɣa tessers Yisrayil lesnaḥ deg wudem n Ḥamas. Ḥamas i illa aṭṭas n tmura tiwrupawiyyin, d USA, ḥessben-tt d ttirurist.

Drust n tmura tifrikaniyyin i ittbeddan aked Filisṭn deg umenɣni-ya. Yeqqar Ran Greenstein i yellan d afehham di pulitik, zi tesdawit n Witwatersrand di Johannesburt: Iwdan n wadday n tefrikt ttbeddan aked ifilisṭniyyen minzi ttakan belli ittek x ifilisitiyyen amen x-asen yekkin netnin deg Apartheid”

Aqḍaw n ifilan ula aked Lahay

Wadday n tefrikt wer txess ca ad tekkes qaɛ x Yisrayil. Wa d ij n leḥkam n ubarlaman, yemmal-dd zeg-s abeddi aked filisṭin. Maca lḥukuma tebḍa jer Pulitik, d ubeddi s wawal waha. Wadday n tefrikt d Yisrayil Laɣan-dd i lqunsawat-nsen zeg wami yebda umquṭṭus. 

Wadday n tefrikt tedɛa awzir amezwaru n Yisrayili Benjamin Netanjahu ɣer lfusina umaḍal di Den Haag s ttuhmet n tmenɣiwt tagdudant. Aṭṭas n wekritik zi tefrikt i lfusina tameḍlant n Lahay. Minzi tḥekkem x  tmura n tefrikt waha. Wadday n tefrikt tenna belli ad teffeɣ zi lfusina-ya minzi wer tḥekkem s lḥeqq.

“mala lfusina tameḍlant wer teggi walu twalat-a, neccin wer neqqim numen deg-s” Yeqqar umussnaw n tpulitikt Kwandile Kondlo. Deg wemsawal i yettwaggen simana yeɛdan deg ubarlaman, din wi yettren tikkest x Yisrayil di kulci. Ad yeqqen wadday n tefrikt Lqunu nnes di Tal abib. 

BRICS tettren ad ibedd umenɣi

Arrayes Ramaphosa imsagat aked tqiccit n BRICS yettwaggen s deɣya deɣya. Mani tecrek Brazil, Rrusya, Lhend, Ccinwa d wadday n tefrikt. Tamunt-a tetter ad ibedd umenɣi di Ɣezza, ssiwlen x lḥell n tnayen n ddewlat di ccerq n lwest.

Arrayes n wadday n tefrikt Cyril Ramaphosa (lwest) isnuwju Tqiccit n BRICS di Ɣuct yeɛdan di Johannesburg | Fuṭu GIANLUIGI GUERCIA/AFP

“Yisrayil wer tettwili bu wadday n tefrikt d lḥell i umeɣni-ya, amek wer tettwala wer tneffeɛ ad tadef jer-as-dd d Filsṭin. Israyil wer trezzem bu tewwart i Wadday n tefrikt.” Yeqqar umussnaw Greenstein “Ɛawed qa din Qaṭar, Misra d tturk. Usdfen deg ufekki”

Pulitik n barra n Wadday n tefrikt, d lweqt n Mandela, i ttuɣa yellan mliḥ aked Yassir Ɛarafat, Ameqqran n tmesmunt n tlelli tafalisṭint (PLO). Amek PLO ila qa-tt d deg ij n tmunett ttuɣa deg-s agraw iḥekkmen iḍa Wadday n tefriqt (ANC) Tamunt-a cḥal temmenɣ aked yimpiryalizm.

Tala: DW

Timaynutin

Fser-itt