21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Tyaẓiḍt n waman i wer yeḥlin

Tḥajit n Hans Christian Andersen. Asuɣel n : Andic Cahid

Ttuɣa yegran n ddcar sebḥen! Aqqa-aneɣ deg unebdu; imendi issufeɣ-d tidrin werɣent, ɛemmrent, tamensixt tedwel d tazegzawt, igeɛɛed ulum deg ilmaten; d ubellirej ila yeggur s iḍaren-nnes izeggʷaɣen, yessawal s Tmasrit, iles-a i yelmed zeg yemma-s. X yegran-a d ilmaten, nettaf din taganin i ɛemmrent s igelmamen i yuɣban.

S tidett, ddcar ila yesbeḥ bezzaf. Ṭṭya n tfukt yeccat di ca n ddmani umi yunuḍ wecbar d azegrar; d tefray n ssefsaf hekkʷant-id zi lḥiḍ ar waman; ttuɣa-tent din s waṭṭas, ar mani dewlen iḥenjiren zemmren ad dag-s nuffren s wadday, dag-sen nettaf ijjen tweḥdanit isebḥen tettif tenni i yellan di lwesṭ n tagant.

Da; mani tegga ijjen tyaẓiḍt n waman lɛucc-nnes, teḥbeḍ x tmellalin-nnes; txezzer melmi i d ɣa fruryent. Qaɛ wer ɣer-s d-ittis din ḥedd; minzi inniḍen ttuɣa ttexsen ad ɛummen deg yecbaren.

Ha aqqa bdant tmellalin ttreẓẓant, icten awerni i tenniḍen, nettesla i “pi-pip”, d ifillusen n tyaẓiḍt n waman i d-ittsejjan zeg yiri-nnsen ɣer berra.

“Rap-rap,” i d-nnan d merra idsen tteggen ijjen ẓẓga anict min umi zemmren.

Xezzren ssa d ssa, di tefray tizegzawin, tejji-ten yemma-tsen ad ggen min xsen, minzi tuzzegzewt d tasebḥant i tiṭṭawin.

“Ya cḥal amaḍal yemɣer zixenta? I d-nnan ifillusen deg wemkan mani i d-fruryen zi tmellalin.

— Ma yettɣil-awem ila amaḍal ittsala da? I tenna yemma-tsen. Oh! lla, aqqa laḥedd-nnes d ameqqran, ar jjihet-nniḍen n tebḥirt, mani i tella tebḥirt n lefqih; maca nec ɛemmers wer din riḥeɣ. Aqqa kenniw da s kulci? I d-tenna amen tettnekker. Lla, tamellalt tameqqrant wer tenhizz: A Rebbi! Aqqa manaya iɛḍel bezzaf! Nec uḥḥleɣ.”

Tebda tessdal, maca amen wer das-iɛjib bu lḥal.

Tus-d ɣer-s ijjen tyaẓiḍt n waman d tawessart, tenna-as: “Iwa! Mamec i ɣer-m iggur uyenni?

— Wer dayi-teqqim ḥa tamellalt-a tanita, aqqa tesfqiqqes-ayi. Xzar i yina: Ita xzar mamec knin s waṭṭas, ya cḥal d ibabbaḥen. Astiqar rewsen merra id-sen di baba-tsen; maca amcum-a i yellan di tmellalt yugi ad d-yefruri.

— Mmel-ayi ad ẓreɣ tamellalt-a i yugin ad tefruri, i tenna twessart. Hih, imken qaɛ wer dayi-tettamned, macca aqqa d tamellalt n ubibi. Ula d nnec ict twalat tuqeɛ-ayi am cem, uca amcum-nni di lweqt-nni isfqiqqes-ay; minzi ijḍaḍ-a tteggʷden aṭṭas zeg waman. Ittagi ad dag-s yadef. Ttrucciɣ-ten x-as, maca walu. Raja ad ẓreɣ ɛawed, a wellah ila d tamellalt n ubibi. Ejj-itt, raḥ ad tslemded i tarwa-nnem ad ɛummen.

— Lla, ɛad ɣar-i lweqt, imken ad qqimeɣ ssdaleɣ ijjen wass niɣ yumayen, i das-tenna tyaẓiḍt n waman.

— A mamec texsed”; i x-as d-terra twessart-nni. Uca tugur.

Iwa, tefruri-d tmellalt. “Pi-pip”, i d-yenna ufillus, yeffeɣ-d. Netta ila yemɣer, ixcen! Texzer dag-s tyaẓiḍt n waman, uca tenna: “Ya cḥal yemɣer uyaẓiḍ-a n waman. Wer dag-neɣ yerwis qaɛ. Ad yili s tidett d abibi? Manaya yehwen: ixess-ayi ad t-awyeɣ ɣer waman, xminni i ɣa gewwdeɣ ifillusen-inu.”

Tiwecca-nnes, ila lḥal yessbeḥ aṭṭas: tenqar-d tfukt x marra tsefsafin; traḥ yemma-s n tyaẓiḍin n waman ɣer wecbar. “Plash:” uca tengez deg waman. “Rap-rap”. Tenna-s, xenni, ifillusen-nni bdan neggzen, ijjen awerni i ijjen; d waman yedla-asen ixfawen-nnsen. Maca deɣya ttbanen-d, uca ttɛumman s tazzla. Ttbanent-id tiḍarin-nnsen d tizdadin, iɛejb-asen lḥal deg waman, waxxa amenni ula d tyaẓiḍt n waman taɛeffant tanifasit.

“Wa maci d abibi. I d-tenna. Xzer mamec isxeddam tiḍarin-nnes, mamec ittbedda mseqqem! Aqqa d memmi ula d netta: Wer yelli ca d aɛeffan aṭṭas, mala nexzer-d ɣer-s zi ladas. Rap-rap! As-d-tiw lux akid-i: Iggur a kenniw-ssidfeɣ deg umaḍal a kenniw-awyeɣ ɣer wazzreg n tyaẓiḍin n waman. Maca wer xaf-i bu ttaggʷjet, ḥma wer x-awem ɛeffsen, ḥdat ixef-nnwem zeg imuccwen.”

Udfen merra ɣer wazzareg n tyaẓiḍin n waman.

Ya cḥal n ẓẓga i yettwaggen din! Tnayen n twacunin ttmenɣant x uzellif n ufiɣer n lebḥer, ɣer umeggaru d muc i t-yewwin.

“Tettwalam mamec ggurent tmeslayin deg umaḍal,” i d-tenna tyaẓiḍt n waman d nettat tessqḍaɛ acenqub-nnes; minzi ula d nettat ila txes ad tecc azellif n ufiɣer n lebḥer. “Lux, jemɛet iḍaren-nnwen, sellmem x tyaẓiḍin-in n waman tameqqrant. Aqqa d tenni min ɣer yella ccan ameqqran qaɛ danita. Zi arrasa d taspanyut, s uyenni i iseḥḥ, tettwalim taceddadt-in amyin x uḍar-nnes: aqqa d ijjen ḥajet d aweḍḍer, d lḥajet tameqqrant i nzemmer a newwec i ca n uyaẓiḍ n waman. Manaya ixes ad yini ila wer nxes ca a t-nweḍḍer, ad yeqqim lebda yecneɛ jar iyaẓiḍen n waman d yewdan. Yalleh, ɛedlet adir-nnwen; lla, wer srusat bu iḍaren-nnwen s wadday: aqqa yaẓiḍ n waman asebḥan d wenni issemsbḍan iḍaren-nnes mliḥ; xzer mamec i ten-tteggeɣ nec ɣer berra. Knut tinim: “Rap!”.

Ṭaɛen s kulci, maca iyaẓiḍen n waman i das-d-yunuḍen, qqimen xezzren dag-s, uca nnan s jjehd: “Xezret i wa; din ca n ijjen nniḍen ɛawedn, axmi neccin wer nqedd. Fi, fi… Iwa! Min iɛna uɛelɛul-a ɛawed? Neccin wer t-nxis ca.”

Ijjen cwayt, yeḍwa-d ɣer-s ijjen uyaẓid n waman d ameqqran, uca immenḍer x-as, ixes ad t-izɛef zeg yiri.

“Iwa ejj-it, i tenna yemma-tsen, wer yeggi ula d ijjen lḥajet d taɛeffant i ḥedd.

— Waxxa; maca aqqa yemɣer bezzaf, yegga am ca n wefɣul, i yenna imɛeddi, istahell aɛmud.

— Ɣer-m da ca n lxir n ifillusen, merra sebḥen, kkes ɣir wa; qqaɛ wer kid-m d-yusi. I yenna uyaẓiḍ n waman bu tceddadt-nni tazeggʷaɣt.

— Tenna-as yemma-s nni : “Aya ɛemmers ad yili, s tidett imken wer yesbiḥ ca; maca ɣer-s ul d ameqqran! Issen mliḥ ad iɛumm: Wah, zemmreɣ ad iniɣ ila ḥsen qaɛ zeg inniḍen. Xseɣ ad iniɣ ila xmi i ɣa yemɣer ataf ad yili yekna ɛad. Minzi imken yeqqim aṭṭas di tmellalt, uca wer yelli ca yekna di temẓi-nnes ammu!.”

Amek ila tessawal amenni, tiwi-it-id ɣer sadu wafriwen-nnes uca tebda tesḥinnib-as. “Ɛawed, aqqa d yaẓiḍ n waman, aẓli wer daneɣ-yecqi ca aṭṭas. Ttwaliɣ ila izemmer ad yili yejhed, ad yegg abrid-nnes deg umaḍal. Ula d yenniḍen sebḥen; luxa, a tarwa-inu, gget ixef-nnwen axmi aqqa-ken di taddart, mala tufim fiɣer n lebḥer, awi-t-ayi-d.”

Uca ggin ixef-nnsen merra axmi aqqa-ten di taddart.

Maca yaẓiḍ-nni n waman igellin i d-yeffɣen d ameggaru zi tmellalt, zeɛfen-t, ɛerrnen-t, ɛefsen x-as, maci zɣer iyaẓiḍen n waman waha, maca ula zeg iyaẓiḍen.

“aqqa yemɣer bezzaf”, i nnan merra, d ubibi i d-yusin ɣer umaḍal d netta yettɣil ixef-nnes axmi d ca n ugellid d ameqqran, issuffa idmaren-nnes, iggur x tfednin-nnes; iraḥ ɣer-s nican d ijjen uḥaduq n tmessi itteffeɣ-d zi tiṭṭawin-nnes. Xenni, yaẓiḍ-nni n waman agellin, wer yessin ma ad yugur ma ad ibedd: iqqes-as lḥal aṭṭas wami yeqbeḥ qaɛ anict uya, uca ɛefsen x-as marra iyaẓiḍen n waman deg wazzreg.

Ha mayen yemsaren zeg wass amezwaru, timeslayin ɣir min ttraḥent ttkeffisent. Yedwel uyaẓiḍ-nni n waman ttɛeddan x-as s kulci: waxxa d suytma-s ila llant d tiɛeffanin akid-s uca qqarent-as: “ya cḥal wer teḥlid, mli i d ɣa yas ca n umucc ac-yawi x-aneɣ ssa!” yemma-s tenna-as : “raḥ tewwej xaf-i ssanita.” Zeɛɛfen-t iyaẓiḍen n waman, ccaten-t iyaẓiḍen nniḍen, d txeddamt-nni itticen i yejḍaḍ ad ccen, tɛerren-it s iḍaren-nnes.

Xenni, iraḥ yeḍwa sennej i wefray. Ijḍiḍen imeẓẓyanen fferfren s tiggʷdi ɣer laggʷaj. “Marra manaya minzi nec wer ḥliɣ,”. I yenna uyaẓiḍ n waman aked ixef-nnes. Yeqqen tiṭṭawin-nnes uca yeḍfer abrid-nnes. Al ami yiweḍ ɣer ijjen ugelmam d ameqqran mani ttkunen ca n iyaẓiḍen n waman iremyaren (sauvages). Din i yensa llilet-nnes, ixeyyeq, yuḥel.

Tiwecca-nnes, wami i d-kkren iyaẓiden n waman n lɣabet, ẓrin ameddukel-nnsen n jjdid.

“Min iɛna wanita ɛawed?” i nnan: yunuḍ uyaẓiḍ-nni n waman x iɣezdisa-nnes merra uca isellem x-asen s waṭṭas n ladab.

“Wah, cek teqbḥed aṭṭas, maca neccin wer daneɣ-iruḥ, ɣir ɣer-k ad tawyed ca n icten zzag-neɣ waha.” I d-nnan iyaẓiḍen n waman n lɣabet.

Agellin! Ma netta ittfekker ad yemlec beɛda? Netta yetter ḥa ad yeṭṭes waha jar uɣanim ad isew zeg uyelmam.

Insa din yumayen. Xenni usin-d din tnayen n iwezziwen n lɣabet. Wer ɛicen bu aṭṭas, maca ttuɣa-ten wer dag-sen illi ladab qaɛ.

“Sel ay ameddukel, i das-nnan inewjiwen-nni i d-yusin; cek tqebḥed aṭṭas, s uya nexs-icek akid-neɣ tilid. Texsed akid-neɣ traḥed maḥend ad tilid d ajḍiḍ zeg ijḍaḍ imssebriden? Da di ladas, da ijjen ugelmam-nniḍen, dag-s ca n markat n iwezziwen-nneɣni, knin, ssnen mliḥ ad ɣennjen. Wi issnen, tzemmred ad din tafed tumert-nnec, waxxa cek tqebḥed!”.

Ijjen cwayt, nesla i “pif, paf!” xenni tnayen n iwezziwen-nni n lɣabet wḍan-d mmuten jar iɣunam, aman yedwel d azeggʷaɣ s idammen.

“Pif-paf!” xenni lferg n iwezziwen n lɣabet ḍwin jar iɣunam. Nettesla i uqerṭas ittleɛliɛ. D ijjen tgemra d tameqqrant; inegmaren ila unuḍen-as-d i ugelmam-nni; ca zzag-sen ila llan s nnej i tseḍwin n tcejjura. Aked ijjen ddxan d aḥmaymi yegga am ijjen tsegnut yeffeɣ-d jar tcejjura, yedla x waman; zi senni wwḍen-d iṭan ɣer ugelmam: “Platsh, Ptash;” Azlaf d uɣanim aqqa-ten mani mma. Ya tnaɣit i yennuɣ uyaẓiḍ n waman! isnuffer ixef-nnes jar wafrien-nnes; maca xelli amenni yeẓra zzat-s ijjen weqzin issaggʷad: iles-nnes ittneylul-d zeg uqemmum-nnes, d tiṭṭawin-nnes itteffeɣ-d zzag-sen uḥaduq n tmessi. Yufa uqzin-nni zzat-s yaẓiḍ n waman, uca yemmel-as-d uglan-nnes iqeḍɛen, uca “platsh, platsh”, iraḥ bla ma ad t-iḥada.

« Ɛafak a Rebbi! i yenna uyaẓiḍ n waman; iɛiff-ayi weqzin s uyenni yugi ad ayi-yezɛef!»

Xenni yeqqim yessɣeḍ, wami aqerṭas yebda ittleɛliɛ jer wezlaf, bla ma ad ibedd.

Ɣer umeggaru qaɛ, ibedd ẓẓga n uqerṭas; maca meskin wer yezɛim ad yekker. Iraja cwayt n tseɛɛatin, ixzer ṭṭerf-nnes, yerwel deɣya zeg ugelmam-nni anict n min izemmer. Yeclex deg walmaten d ddmani; ijjen tḥeryaḍt tus-d zzat-s, tejj-it wer izemmer ad yugur ɛad.

S tmeddit, iwweḍ ɣer ijjen weɛcuc n ijjen tfellaḥt, yehrura, yarrwina ar mani wer yessin man jjihet min xef ɣa yewḍa! maca yeqqim ibedd. Tebda terni tḥeryaḍt ad tsuḍ s jjehd x weɛcuc, xenni ibedd uyaẓiḍ n waman, ilseq deg weɛcuc: Timeslayin ɣir min ttraḥent ttkeffisent.

Xenni, yezlem ijjen tewwurt tennurẓem, yudef zeg ijjen texbult d tameẓẓyant ɣer daxel: d ayenni i yegga.

Ila tzeddeɣ din ijjen twessart aked umuc-nnes d tyaẓiḍt-nnes; nettat ila tetteḥsab muc-nnes axmi d ayyaw-nnes; yessen mamec i d ɣa yerr s weɛrur-nnes ad isenneḍ tajerrart n uẓeṭṭa: issen ula d mamec i ɣa issreɣ timessi, maca mala iḥekk aɛrur-nnes nican. Tyaẓiḍt-nni ila ɣer-s tiḍarin d tiquḍaḍin, jehdent, s uyenni i das-ttlaɣan isem n “M-tḍarin ijehden”. Tettic-d timellalin sebḥent, uca ila tettexs-itt twessart-nni am ca n yelli-s.

Tiwecca-nnes ẓrin ila din jer-asen ijjen uyaẓiḍ n waman d aberrani. Wer das-iɛjib bu lḥal i umuc, tyaẓiḍt-nni tebda tesqaqa.

“Min din?” i tenna twessart-nni amen txezzer ṭṭerf-nnes. Maca, umi nettat wer tettwili bu mliḥ, tettɣil ila d ca n tyaẓiḍt n waman d tameqqrant i weḍḍren. “Yewwi-aneɣ-tt-id Rebbi” i tenna : Luxa a ɣer-i ilint timellalin n tyaẓiḍt n waman. Maca ataɣ maci d yaẓiḍ n waman! Iwa, uca a nexzer.”

Traja tlata n simanat; maca qaɛ wer d-usint tmellalin. Di taddart-a muc netta ila yellan d mass-nnsen, tyaẓiḍt i yellan d lalla-tsen; uca ila nnumen qqaren : “neccin i yellan d amaḍal;”. Minzi ila ttɣilen ila tnayen id-sen tteggen azgen asebḥan qaɛ n umaḍal. Maca yaẓiḍ-nni n waman, ifekker ila qa nzemmer a ɣer-neɣ tili ijjen lxezrat-nniḍen; maca manaya isxeyyeq tyaẓiḍt-nni.

« tessned mamec i ɣa tegged timellalin? I das-tenna.

— Lla.

— Iwa mliḥ! Ad tegged mliḥ mala tessɣḍed x-aneɣ.»

Isseqsa-t umuc ula d netta: « Tessend mamec i ɣa tegged ad tesḍewwred tajerrart n uẓeṭṭa ar zzag-s i d ɣa yeffeɣ uḥaduq?

— Lla.

— Iwa sqar x-aneɣ beɛda, awal aqqa-t ɣer yewdan i yessnen ad ggen ca waha. »

Yeṭṭes uyaẓiḍ n waman deg ijjen teɣmart; maca ijjen cwayt yudef-d ṭṭya n tfukt d leɛwin asemmaḍ ɣer wexxam, manaya yewc-as ijjen mezri d ameqqran ḥuma ad iraḥ ad iɛumm deg waman uca yessiwel ɣer tyaẓiḍt-nni.

« Min din ɛawed? I das-tenna. Wer ɣer-k min ɣa tegged. Wer tessined i walu. Tlessqed di tḥuja waha. Egg ca n tmellalin niɣ ssunuḍ tajerrart n uẓeṭṭa, xenni axarres-a a x-ak yekk uca ad yeɛdu.

— Yecna aṭṭas mala nekker a nɛum deg waman, i yenna uyaẓiḍ n waman ameẓẓyan; ya cḥal yecna mala nuca aked ixef-nneɣ d neccin nfetteḥ ar tuɣbayt!

— Manaya ad yili d ijjen ssar d ameqqran ! I x-as d-terra tyaẓiḍt. Ittban-ayi-d ila yeffeɣ-ic leɛqel. Ini-as i Minet, i iɛelmen leɛqel, min iqebbel leɛqel aṭṭas, ma a nɛum niɣ a nsilleɣ ixef-nneɣ deg waman. Ini-as-tt waxxa i temɣart-a i da innumɣren: Aqqa ula d ijjen deg umaḍal ma izemmer-as i manaya; ma yettɣil-ac ila txes ad tɛumm, ad taca s waman x uzellif-nnes?

— Cem qaɛ wer dayi-tefhimed.

— Wer cek-nefhim? I cek min tfehhmed beɛda? Ma yettɣil-ac ila tfehhmed kṭer zi Minet d twessart-nneɣ?

— Wer xseɣ bu ad ssiwleɣ x ixef-inu.

— Ɣer-k ad tesḥussed s ixef-nnec, ay afillus-a, qada sidi Rebbi x lxir i dac-iwca. Tusid-d ɣer ijjen wexxam yeḥma, tufid ijjen wamun i zi ɣa teysid abɣur, dewlent dag-k lefhamat luxa. Yeqqseḥ bnadem akid-k yiɛic cek. Amen-ayi, qa xseɣ-ac lxir; qa izemmer ili qqareɣ-ac min wer dac-itteɛjiben; maca mɣir imeddukal n tidett i yeqqaren amya. Ḍfer awal-inu, egg timellalin niɣ sunuḍ tajerrart n uẓeṭṭa.

— Ttwaliɣ ad raḥeɣ ad suḥeɣ deg umaḍal ḥsen-ayi, i das-yenna uyaẓiḍ n waman. .

— Am mamec texsed. » I x-as terra tyaẓiḍt.

Xenni, uca iraḥ ad iɛumm, ad ifteḥ deg waman; maca merra lewḥuc ḥeggren-t umi yeqbeḥ.

Usint-id tikerziwin, weṭṭant-id tefray n lɣabet tiwraɣin, d tcehbarin: Tiseḍwin issenhezzan-tent waḍu. S nnej, deg ijenwan, ila yesmeḍ lḥal bezzaf; hwan-d iɛarɛar n usegnu, ɛemmren-d s wejris d wedfel. X wefary din ijjen tbaɣla tejres: ɣir ad dag-s nfekker, netterjiji s tessmeḍ. Agellin n uyaẓiḍ n waman, ttuɣa wer yufi bu erraḥet-nnes.

Deg ijjen tmeddit, zegga tebda tfukt tɣelli s waẓẓli, yeffeɣ-d ijjen lferg n yejḍaḍ yeknan zi tagant; ɛemmer-s wer yeẓri yaẓiḍ n waman ca n tcuni am ta: tuccemlelt-nnsen tettbsissiq, ila ɣer-sen ijjen yiri d azegrar, yerḍeb. Ttuɣa-ten d ijḍaḍ n lbajaɛ. Ssewt-nnsen ɛemmers wer das-yesli: Ttnejbaden s wafriwen-nnsen ḥuma ad raḥen ggʷjen zi tmurt-a, ad rzun x ijjen tmurt teḥma s igelmamen nnurẓmen. Ttalyen deg ujenna, deg ujenna ar mani yaẓiḍ n waman iqerr dag-s uyenni; yunuḍ deg waman, al mani yegga tiqwirin, isgeɛɛed deg yiri-nnes ar ujenna ɣer lbajaɛ-nni iṭṭawen, iḍleq ijjen tɣuyyit ar mani isiggʷed ixef-nnes qqaɛ. Ttuɣa wer izemmer ad ittu anict uyenni n yejḍaḍ yecnan qaɛ; xenni wer yeqqim luxa ixezzer dag-sen, yulleɣ deg waman ar tuɣbayt, yeffeɣ-d axmi yebbuhli. Wer yessin mamek i dasen-qqaren i yejḍaḍ-nni, niɣ mani i ɣa raḥen; maca ixes-iten am ɛemmers wer ixes ḥedd. Ttuɣa wer yusim ca; minzi mamec i ɣa yessitem i yixef-nnes ijjen nniɛmet anict uyenni? Ili yefreḥ aṭṭas mli i t-ḥemlen ijḍaḍ-nni!

D tejrest tesmeḍ aṭṭas, teqref; uca ajḍiḍ ittɛumma x tzeqqa n waman ḥuma wer ittniɣi; maca mkul llilet d unuqqib-nni i di ittɛumma yettraḥ ittenqis. Dewlen waman-nni jersen, ar mani nedwel nettesl-asen i yiḍaren xminni ttemselqan deg wejris. Xenni, yebda ittaca ittaḥel. Ar mani i t-yeṭṭef wejris.

Tiwecca-nnes aked ssbeḥ, yus-d ijjen ufellaḥ ɣer ugeddim, yerẓa ajris-nni x uyaẓiḍ n waman uca yeww-it ɣer temɣart-nnes. Da, tɛeqb-as-d tudert.

Iḥenjiren xsen akid-s iraren, maca ila yaẓiḍ n waman yettɣil-as iggur ad as-ggen ca n ḥajet d taɛeffant, uca izelleɛ aɣi deg wexxam. Tewta tamɣart-nni fus-nnes aked wenniḍen s uɛesseb, d netta, amen yeggʷed, yerwel ɣer ijjen ufital, inḍer ixef-nnes deg ulum, al mani i d-isar ɣer berra.

A rebbi! Mana afeqqus-a! Tamɣart-nni ila tesɣuyyu, tettazzel awern-as, txes ad t-texbeḍ s llqaḍ; iḥenjiren uzzlen ɣer ulum-nni maḥend ad t-ṭṭfen. Ḍeḥḥken, sɣuyyun: Maca ɣer umeggaru qaɛ yufa ijjen tewwurt tennurẓem uca ixtuttel dag-s ɣer wedfel; isar x-as yuḥel.

Ttuɣa ixeyyeq aṭṭas maḥend ad iɛawad marra misariya i x-as ikkin, merra min yeksi deg wul-nnes di tjerst-a iqesḥen.

Ila yennuɣmer deg ugelmam jar wezlaf, wami i d-tenqer tfukt, tebda tessekka-ḍ ṭṭya-nnes. Bdan iqubɛen ttcewciwen. Xenni i d-kumasant tfeswin.

Ijjen cwayt, yumen deg wafriwen-nnes, i ttuɣa ittferfiren di leɛwin s waṭṭas n jjehd, ttuɣa zemmren ad t-awyen mani mma. Al mani i yufa ixef-nnes deg ijjen tebḥirt n tteffaḥ, mani ccum-nnes ittic-d zi tseḍwin-a tizegzawin i yufuḥen. Ya cḥal i t-ttuɣa yecna wemkan-a wa! Yebda itterra nnefs n tfeswin!

Di tuɣbayt n ukeccud ffɣen-d tlata n yejḍaḍ n wardaf (cygnes), d icemlalen, knin.

Ttferfiren s wafriwen-nnsen deg waman. Yaẓiḍ n waman issen ijḍaḍ-a: uca yuɣ-it ijjen uxeyyeq.

« Xseɣ ad ten-afeɣ, ijḍaḍ-a igeldanen; ad ayi-yenɣen, mala zeɛmeɣ, nec i wer yeḥlin, a ɣer-sen adseɣ; maca jmanfu; llawemma ad ayi-nɣen ijjen twalat ula zeɛfen-ayi iyaẓiḍen n waman, ad ayi-ɛefsen iyaẓiḍen, ad ayi-tewseq txeddamt s iḍaren-nnes, niɣ ad kkerfseɣ di tejrest. »

Iraḥ ɣer waman, yefteḥ ar mani immelqa iradafen-a. Ẓrin-t ruḥen ɣer-s s wafriwen-nnsen. « Nɣet-ayi, » i dasen-yenna wejḍiḍ agellin; uca issidef azellif-nnes deg waman, yettraja lmewt.

Maca min yeẓra deg waman? Yeẓra ixef-nnes dag-sen: Wer t-ttuɣi ca ca n wejḍiḍ i wer yeḥlin, i yellan d anifasi ibberken, wer yeḥlin, iqelleɛ-d ul, netta s ixef-nnes ttuɣa-t d aradaf!

Luxa isḥussa s lefraḥet, yettu merra ifeqqusen i x-as ikkin d tamara i yemra; di twalat tamezwarut ad yaca aked ixef-nnes axmi d ijjen yili yessbeḥ, yeḥla. D iradafen-nniḍen ttɛumman ṭṭerf-nnes, sḥinniben-as s icenquben-nnsen.

Usin-d ca n iḥenjiren d imeẓẓyanen ɣer tebḥirt-nni, neṭṭren din aɣrum deg waman, d umaẓuẓ-nnsen isɣuyy: « aqqa-awen, win d jjdid da! » d iḥenjiren sɣuyyun s lefraḥet: « Wah, wah d tidett! ɛad din jjdid. » Ceṭṭḥen x ugeddim, ccaten tacerrift s ifassen-nnsen, xenni uzzlen ɣer baba-tsen d yemma-tsen, weyyen-d akid-sen aɣrum ḥuma a t-neḍren deg waman, qqaren merra : “wenn n jjdid yecna bezzaf! ɛad d ameẓẓyan! ya cḥal yesbeḥ!”.

Knun iradafen zzat-s.

Iwa, yuca s usedḥi, isnuffer ixef-nnes deg wafriwen-nnes; wer yessin mamec i ɣa yegg ad imsurruf, minzi ɣer-s netta aṭṭas n tumert. Maca ila wer iɛeffer ca aṭṭas. Ifekker di mamec i ttuɣa t-ḥeggren amenni, ttzawaren-t, tekkʷren-t, luxa ittesla-asen qqaren-as qa cek i yellan d ajḍiḍ i yeknin qaɛ! Uca tfukt tessek-d ṭṭya-nnes i yeḥman! Xenni bsissqen wafriwen-nnes, d yiri-nnes aceḍbi yuli deg ujenna, isɣuyy s jjehd; “Ɛemmers wer uciɣ s lefraḥet-a ta, d nnec i ttuɣa yellan ɣir d ijjen bu yaẓiḍ n waman d aɛeffan.”

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt