21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Tutra n wenẓar di Temsaman

Tasslit n wenẓar, tettwaksi-dd zi OpenEdition Journal .

Amsawal-a ggiɣ-t akked Yemma d weltma, yessi-s n ddcar n Yecniwen, ijten tlul deg 1936 wiss tnayen deg 1957. Iffeɣ-dd d akemmel i  umegraḍ « rogations pour la pluie » n Salem Chaker d Meftaha Ameur i dd-iffɣen di l’encyclopédie berbère. Wi yexsen a t-iɣer, a ɣer-s yaf abrid swadday.

Melmi i ttettaremt anẓar ?

Xmi dd-ttas tzawa, wer ittili bu wenẓar, anuten neqqsen zeg-sen waman, talawin ttazɣent, iɣzar ameqran wer deg-s ttɣimin bu waman, iwdan wer zemren ad kerzen tamurt.

Wi yetteggen aberreḥ bac ad tettrent anẓar ?

Xmi ɣa raḥent ad ayment temɣarin timeqqranin n merra ledcur uca ad inint iwa ini zi jjihet-nnem aqqa tiwecca a neffeɣ a netter anẓar. icten zeg Ibujeṭṭuyen,icten zeg it Brahem, icten zeg it Ɛezza, icten zeg Ihrawiyen, icten zeg Ibusliman. Iwdan lla teslan ɣer wayyawya.

Iwa min tteggent qaɛ xmi ttettarent anẓar ?

Nkessi-d taḍerraḥt n tyennurt d tameqqrant, d tazegrart, anict n bnadem, netteg-as ifassen s iɣenjayen, nettcedda-ten s tesfast ( tabyast n taḍuft), nettegg-as aɣembub s tḍerraḥt-nni, taḍerraḥt-nni ɣer-s aɣembub am teknift n weɣrum, ttirḍent-as taqendurt, tettsaqar-dd am tḥenjirt, bekksent-as abyas, tteggent-as tahinat, tteggent-as iḥmilen, tteggent-as iɣenjayen-nni ijjen ammu ijjen ammu, ttwaḍhan-dd am ifassen.

Wi tt-ikessin ?

Ttixdaren ca n temɣart d tameqqrant tkessi taḍerraḥt-nni, axmi ɣa yawḍen ɣer tmezgida niɣ ca n wemkan nneɣni, xmi dd-neddakkʷal, ttɣiman ttruccan-aneɣ-dd s waman merra zi tzeɣwin n tudrin .  Malla dinni ca  uḥenjir niɣ ca n tḥenjirt yemmut-as baba-s niɣ d yemma-s a t-ssrun. Neggur nettawi-dd izlan.

Mayemmi i t-ssrun ?

Timɣarin timeqqranin ttamrent iḥenjiren imeẓẓyanen , tggen-as tiselqab niɣ ca n ḥaja ammu, tɣiman nebbcen-t ḥama iru, ar ḥama iru uca qqaren-as aqqa d lɛada-nneɣ, a t-ssesqant temɣarin, a das-inint axmi ɣa negg aḥelḥul a dak-newc taḍart uyaẓid, axmi ɣa kemmren.

Ssrun agujil ḥma ad yewwet wenẓar.

Ssrun ayujil ḥma ad iru ujenna s waman n wenẓar

Manis i tettekkent ? wi yettraḥen ? ma timɣarin waha ?

Lla ttraḥen ihimulen, kter zi xmi yettmetta ḥedd, uca timɣarin timeqqranin ad izwirent, a tent-idd-ḍefren iḥenjiren d tḥenjirin, mala yeṭmenɣa ḥed ad traḥ ca n temɣart di lwest-nsen ḥma ad taf wer ittmenɣi ḥed, wer itteg ḥed ssḍeɛ. Lla tmunen iwdan merra s yergazen d temɣarin.

Nettraḥ telt yam, nettraḥ sidi Lḥaj Mḥemmed, nettraḥ ɣer tmezida nha wiss telt yam ntteg aḥelḥul deg umrabeḍ. Nettawi-dd takemmict takemmict n waren a dd-nawi cwayt i ḥed n zzit, ad xzarent tenni ɣer yella ca uyaẓiḍ, a daneɣ-t-tewc, ad fetlent aḥelḥul a t-senwent deg umrabed.

Min lla teqqarent deg izlan-nni ?

 A Rebbi waḥemna ! s waman n wenẓar

 Ay anẓar ay anẓar, ittragaben ittragab-dd

Lxux ad ittnewwir, rremman itḥebbib-dd

Aɣenja ittemliliḥ, rebbi serwa-tt mliḥ

Imendi aqqa yuzeɣ, ma (a)baw iwḍa-s nnwir

ɣittna ɣittna yallah ! d anẓar incaɛellah !

A sidi ssayeḥ, anẓar ad iseyyeḥ

aya sidi Rebbi i yettrebban imendi

ittegg-as afud n teydirt, iɛeddel-as abeddi

aɣenja ittettar bazin, anẓar yekka-dd Buɛwin

I xmi ttkemmal telt yam-nni malla wer yewti wenẓar, min tteggent ?

Ɣer a nkemmel aḥerḥur-nni uca ittili yewta wenẓar

Mamek das-teqqarent i tḍerraht-nni i tessiriḍent ?

Neqqar-as taslit n wenẓar, lla deg ussan-nni labud a dd-tgeɛɛed deg ujenna tenni umi qqarent taslit n wenẓar.

Tasslit n wenẓar

Yura-t : Khalid BOUYAALA

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01773822/document

Timaynutin

Fser-itt