25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Turkmanistan texs ad teqqen tawwart n jahennama.

Tawwart n tmessi niɣ n jahennam di Turkmanistan, tujar xemsin n iseggusa nettat treqq. Maca safi, Gurbanguli Berdimuchamedow amɣar n Turkmanistan yexss as-dd-yawi ttmam. Ad yeqqen axbuc-nni i lebda. Yumar imḍebbarn ad afen mamec tt-ɣa-sxesyen.

Axbuc-a yusa-dd di sseḥra, ttlaɣan-as “tawwart n jahennama”, di lweqt n tagduda tasubyit (soviet Union) ttuɣa-t ijebbed aṭṭas n turist. Ɣzin-t ca n imrezzuten d isubyatiyyen deg 1971. Lami ttuɣa qqazen, cuqen di teqcurt n tmurt, uca yeffeɣ-dd senni ugaz n Methan, yegga din axbuc, deg-s 20 mitru n rallaɣ, 70 mitru n tiru.

imsaryen di Derweze (Archivbild): Luluf n Turist mkul aseggʷas.Fuṭu: IGOR SASIN / AFP

Maḥend wer dd-iteffeɣ ugaz-nni ad yehlek iwdan, kkren ifehhamen n wakud-nni, ssiɣen-as timessi, di lbal-nsen ad texsi-nnit, ɣer uneggar tsiɣi tḥeddeq wer tbedd. Zi lweqt nni nitni tteggen tizemmar ad tt-sxesyen, maca walu. Deg 2018 beddlen-as isem zi »Tawwart n jahennama« ɣer »Tfawt n Ukarakum« .

Lexxu yettwala arrayes n Turkmanistan belli wer din ca zi tfawt-nnes, timessi-nni deg-s ij n txessart temɣar i tmurt. Tettwessax ajenna waha. Thellek iwdan i zedɣen udsen. Rni x-as ttaḍiyyuɛ n ugaz, wer zemmarn a zeg-s stenfɛen. A taf iwdan n tmurt-nni ad ɛicen mliḥ.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt