20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Ttaɛeddu asiksi x iḥenjiren, asbuxsi n buḥbel d afessay ?

Steinberg

Tamenɣiwt n Ɛednan, terr-d amharwaḍ x « usbuxsi n buḥbel » di Lmuɣrib i yellan di lqanun, maca tettwabedd zi 1993. Aḥenjir umi qqaren Ɛednan tuɣa iweḍḍer di Ṭanja. Aṭṭas zi tarwa n baryu-nnes tuɣa rezzun x-as. Rezzun ula x wenn kid-s d-ibanen di lkamira. Deg wass n ssebt yeɛdan, nnan-d ipulisen n Lmuɣrib ila qa ufin lxecbet n uḥenjir. Tarezzut tamezwarut temmel-d ila ijjen uḥudri tuɣa yewwi-t ɣer-s ɣer taddart. Iḍiyyeɛ-it d amezwaru uca yenɣ-it.

Lqanun n Lmuɣrib dag-s « tiwwura » ?

Lebda ttaɛeddu x iḥenjiren ijebbed-d ijjen umherwaḍ d ameqqran di Lmuɣrib. Aṭṭas n iwdan qqaren lqanun ameɣrabi « ittcejjaɛ » ikriminalen maḥend ad ggen tiɛeffanin. Ɛawed qqaren qa « wer ittic bu tazreft (justice) » i midden min xef ttɛeddan ikriminalen.

Ɛednan aked wenn i t-inɣin

Muḥemmed Ccemsi, d ijjen ubuɣaw iqqar belli azgen ameqqran n lqanun ameɣrabi itteɛqab ɣer 1962. S uya ixess-aneɣ ad ɣer-s nedwel ad t-nsegged maḥend ad d-yas aked min ibeddlen deg wegdud. Abuɣaw-a inna i imeslan imaɣarabiyen di min iqqnen ɣer tɣawsa n Ɛednan (Asiyyeḍ, aḍiyyeɛ, tamenɣiwt d wenḍal), belli timeslayin-a s rebɛa, mala llant s tidet, ttawin-t ɣer usbuxsi n buḥbel.

Ccemsi iqqar netta aqqat aked usbuxsi n buḥbel. Maca wer lli ad tt-nejj amenni waha, ixess-as ad x-as negg afray mliḥ. Netta yettwala ad tili x iwdan ittɛeddan x iḥenjiren neqqen-ten. Wer tettili ca deg yiger n pulitik. Ɛawed, ixess akriminal ad ikk x uḍbib anefsi, waxxa netta wer itter ca manaya.

Ma asbuxsi n buḥbel ad ikkes ddegg-a n ttaɛeddu x iḥenjiren ?

Abarru n iwdan, zeg wami i d-rrin lexbar n mayen das-imsaren i Ɛednan. Ttarin hactagat x Facebook d twiter. Ggin ijjen lḥemla d talikṭrunit maḥend ad as-sbusxyen buḥbel i wenn inɣin Ɛednan.

ɣer ɛawed : Ɛednan ufin-t… Yettwagg deg-s ɣezzu!

Ɛbderrzzaq Bugenbur, ittwala ila ixess ad ɛawden lxezrat di lqanun ameɣrabi. Ula kṭer di min iqqnen ɣer ddegg-a n tniɣitin tiɛeffanin. Bugenbur netta d ijjen zeg wudmawen ig ittwalan belli asbuxsi n buḥbel wer illi d afessay. Iqqar belli abarru n tmura ig itteggent asbuxsi n buḥbel, wer wwiḍent ca ad qḍant x ddegg-a n tniɣitin. Maca zeg ijjen uɣezdis nniḍen, iqqar qa waxxa amenni ixess iwdan ig itteggen ddegg-a n tuɛeffna deg iḥenjiren ad x-asen ggen lɛuquba iqsḥen qaɛ.

Netta yeqqar ila ixess ad asen-yemsar « tikesaqellalt (castration) » i lhuḥuc-a ina. Deg wemkan mani ɣa x-as ɣa texsar ddewla zi ttmenyat-nnes. Ɛawed, iqqar belli ixess ad asen-wcen « lexdayem iqesḥen »

Zeg ijjen uɣezdis nniḍen, ittwala belli amharwaḍ n tidet ixess ad yili x « mayemmi ipulisen ɛeḍlen wer ssersen fus-nnsen x ukriminal-a ?» ula ktar zeg wami i d-iban ufuṭu-nnes di lkamira.

ɣer ɛawed : Ih ya Ɛednan, urid cek d amezwaru ura d ameggaru

Tala: Maghrebvoices 

Timaynutin

Fser-itt