25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Trump d temɣart-nnes, ileqf-iten ubirus n Kuruna

Dunald Trump

Llilet-a n lexmis i yeɛdan, ifser-d Dunald Trump, arrayes n umarikan. Belli netta d temɣart-nnes Milanya, dag-sen abirus n Kuruna awerni umi ggin ttist-nnes. Yura Trump x usit n Twiter: “Nec d mass tamezwarut, yuɣa-aneɣ ubirus n Kuruna.Iggur a nbelleɛ x ixef-nneɣ. Manaya ad t-nessuref merra idneɣ”. Aḍbib n Trump, Cun Kunli yenna “S tnayen idsen aqqa-yen mliḥ, ggin ad qqimen di taddart tacemlalt, din i ɣa bellɛen x yixef-nnsen”. Zegga i t-yuɣa lehlak, wer iqqim ad iraḥ ɣer Flurida alaḥsab aprugram n istayen. Minzi Trump, ttuɣa yegga ad iraḥ ɣer rmares n Stanford, di Flurida. Maḥend ad igg ijjen ujemmuɛ x istayen.
Lehlak n Trmup, ijja later-nnes x ssuq. Lyen igeɛɛed x Ddular di ssuq.

Timaynutin

Fser-itt