21.1 C
Nador
Ttlat 21 Mayyu 2024

Tixarbicin n Einstein ggint tlata melyun!

Di Paris ad tili subasta x tirafus (Manuscript) n Albert Einstein, ca n tira s ufus-nnes deg-sent ca n leḥsabat x teṭuyrit n relativity. Tixarbicin-a, zemmrent a dd-awyent tlata melyun n Wurut . 

Tirafus-nni deg-s 54 n tefray, 26 zeg-sen yura-tent Einstein, 25 nneɣnit s ufus n umeddukel-nnes Aswissri Basso, min yeqqimen cerken-asent di tira aked imussnawen-nniḍen, ttwarint jer 1913 d 1914.

Tira-ya deg-sent aṭṭas n min yettwasegden d min xef wtin. Maca qqiment d lmanett, Minzi yeksi-tent kid-s Michele Basso ɣer Zurix (Zürich). Mli d Einstein ataf wer tent-ittxemmil. Minzi tifray am tinni wer ɣer-s sekkʷint, d tixarbicin waha.

Tala: BBC – Courtesy Christie’s/Aguttes

Tirafus-a wa, d ij zi tnayen n ddwasa icehden x beddu n teṭiyurit n relativity, wiss tnayen d ij n ddeftar n Einstein, ttuɣa ittari deg-s jer 1912 d 1913. Aqqa-t di lmetḥef n tesdawit Taɛibriyt di Lquds. 

Tira n Einstein n lweqt-nni udrusent, tinni n 1919 wer dawem-neqqar ca. Ɣer-sent ttaman, la di min dd-ttawyent d tinɛacin, la di tussna. Di char n Mayyu yeɛdan, Temmenz ijt n tewriqt tura s ufus n Albert Einstein deg ij n subasata s 1,2 Melyun n Wurut, tawriqt-a beɛda yura deg-s la d Furmula-nnes E=mc².

Tala: BBC – Courtesy Christie’s/Aguttes

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt