13.1 C
Nador
Lḥed 14 Yebril 2024

Timuɣliwin x mamec ttwaliɣ timeslayin

Tira: Fawzi Arḥimi

Nesɣawsa tagrawla d tamaynut deg uxarres n waydud, wer tteqqim di cḥal teɣriḍ n idlisen ula d cḥal cek-issnen n iwdan, teqqimitid mani tiwḍed ti tussna n waydud, mani illa umxumbel, mamec yiweḍ mmi-s n Xaldun ad a yari adlis-nnes tamessizwarut mamec tettwassen ɣer inamzaɣen n umaḍal, bac aydud ad iffeɣ zi leḥbes n umezruy d uxarres i das-selamden, deqqsan-as zzi-s azellif segga bdan irumyen al mani niweḍ lextu din ɣer tessned iḥewwasen imezwura tuɣa iṭṭfen taydudin sadu ifassen-nsen deg umezruy aqdim ɛad iqqim latar_nsen deg wakud-a di nella.

Ḥima ad tessned mani tellid deg umaḍal txazzared wi kid-c aked waydud-nnec tettafed ula d ijj, mayemmi ? Ḥit tammurt-nnec mayen di-s d agla innuffer wer t-yessin ɣir inni tuɣa d-yusin zeg wakuḍ n nnuḥ d tarwa-nnes, neccin yellah nassawal xef Fransa d weɛraben ina d walu aked inni wer tissnem kenniw, ad tinim Mirikan rutcild ad awem-iniɣ la dinni mayen innufren malla nassiwel xx-s wer d netfiqqi tiwacca niɣ ad aneɣ-terrem d ibuhalyen.

Tammurt-nneɣ day-s agla zzi ɣer iɛic umaḍal ikmel day-s tammurt aṭṭas wer tt-yiwiḍ ḥedd a di-s issek traktur niɣ ad tili di lxariṭa umaḍal, qa malla tessned mayen dinni qa tkefred s uruppa d ddimuqratya n umaḍal ikmel ad teksid aqarṭas dirikt malla tessned mamec zay-neɣ ttiraren, xsen-aneɣ ad neɣḍel imazzuɣen-nneɣ ad nesqer wer nassiwel illa ijj n tutlayt.

Maca tmaziɣt wer tessinem ca ila d nettat d aẓwar ɣer weydud d umezruy isnufren aydud n tidet d neccin arebbi ixes-aneɣ ad naqqim ḥit neccin ɣer issufɣen amaḍal s kulcci mayen di illa, neccin fren xsneɣ arebbi s taɛrabt d tefransist neccin abrid-nneɣ nɣin-tt umi nɣin Agustin d Dunatus ina tuɣa-ten deg ubrid n arebbi nican ixiss-aneɣ ad narzu kter deg umezruy n lbatikan d mayen iqqnen ɣer Agustin d Dunatus d Yuba wiss ssin.

Ɛqel mliḥ xef wawal-inu qa isem n Yuba d Muḥammed d ijj n qa Yuba ɣres lɛilem imɣar innuffar ixissa ad nassen Yuba-nni nɣin deg umezruy d marra mayen tuɣa illa qbel i Ɛisa d Musa, qa awarni Muḥemmed tuɣa innuffar lɛilm ksin-t inni wer ixsen ḥed ad yessen abrid-u Hitlir ssenni tuɣa iggur ad iraḥ uca iwaḍḍer wer xx-s yessin ḥed ttidet mamec iruḥ aṭṭas inazuren Brusli d Maykel Djaksun d waṭṭas am Dabintci umi iɣber ijumur ɛamayen xef umaḍal wer xx-s issin ḥed manis yekka al mani d-yedwel idwel-d yejhed.


Ad sbeddeɣ cwayt ad kenniw jjeɣ ad teɣrem ijj n taftilt ɣer ttidet n imaziɣen ihwa-yi-d akid-s umeṭṭa umi sneɣ ila neccin ittaxsaneɣ arebbi, neccin slemden-aneɣ ad nini arebbi wer illi, d llilt-u ihwa-d xafi manaya teɣrim malla tqablem xx-i ayyu n tira ihewnen i teɣri.

Timaynutin

Fser-itt