23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Tikkest x macca, d abeddi aked inekraf n lḥirak n Arif

tikkest x macca n twacunin n inekraf isertanen n lḥirak n Arif, i ggin deg uraq n tmesmunt tameɣrabit n tseqqar n yewdan di Lḥusima.. tateswirt zeg uraq n tmesmunt n Tafra di facebook

Le Rifain

Deg yijjen usurif i ttuɣa ɣer dd-laɣan inekraf n lḥirak zi leḥbusat, udfent twacunin-nsen di tikkest x macca n 48 n tseɛɛatin, d ijjen ubeddi aked inekraf i yudfen ula d nitni di tikkest x macca zeg wass n 14 ɣuct i yeɛdun.

Iḍennaḍ n lḥedd, deg waraq n tmesmunt tameɣrabit n tseqqar n yewdan di Lḥusima, yessijj-dd ɛizi Ḥmed s yijjen live yessiwel-dd deg-s x min ittekken x inekraf, amen i deg-s yezzelz taɛejjajt x mayemmi i dd-yusa usurif-a n tikkest x macca. Yeḍleq Ḥmed Zzefzafi i yijjen ulaɣi d amezwar, yenna deg-s: “Nesqada alaɣi-ya i yinni iḥekkmen x tmurt-a, aqa ɛad wer nessin wi x-as iḥekkmen, nettetter zeg-sen bac ad ḍelqen i Wasim Busettati ad iraḥ ad yemmet jer ifassen n yemma-s”. Yessiwel Zzefzafi ɛawed x inekraf yenna belli lexber-nsen yenneqḍeɛ zeg wass n letnaen i yeɛdun, yenna belli manaya walli d lḥeqq.

tikkest x macca n twacunin n inekraf isertanen n lḥirak n Arif. tateswirt zeg uraq n tmesmunt n Tafra di facebook

Yenna Zzefzafi di Live i di ssiwlent ula d tiyemmatin n inekraf: ttqadiɣ merra wi kid-neɣ ibedden di daxxel i tmurt-nneɣ d berra n tmurt-nneɣ.

Xalti Zulixa deg wawal-nnes tcekkar merra inni i ibedden aked inekraf s tikkest x macca, niɣ waxxa s wawal d asebḥan di facebook. tanna: “Neccin nexs tarwa-nneɣ a dd-asen ɣer Nnaḍur, kfa min nkerfes aked yebriden.”, Xalti Zulixa i ttuɣa yessawalen s lḥurqa, tenna: “lejdud-nneɣ mmuten x tmurt-a, ɣer uneggar teṭṭfem tarwa-nneɣ bac ad tberrɛem weḥḥed-wem di tmurt-a”. terni tenna: “Necc ad beddeɣ aked mmi, ad kkseɣ ula x ddwa-inu wer t-sesseɣ, x ɣezzu i tetteggem di tarwa-nneɣ”.

Terni Xalti Zulixa s leḥriq d tiqqest: “Tmerrtem-aneɣ, tɛeddbem-aneɣ, neccin nettetter rebbi a kenniw-iɛeddeb”.

tikkest x macca n twacunin n inekraf isertanen n lḥirak n Arif, i ggin deg uraq n tmesmunt tameɣrabit n tseqqar n yewdan di Lḥusima.. tateswirt zeg uraq n tmesmunt n Tafra di facebook

Deg wawal-nnes, yemma-s n Nabil Aḥemjiq, tetter deg wawal-nnes bec a dd-ffɣen tarwa-nsent, minzi wer ggin walu. Tenna belli aqa neccin nekkes x macca d tsessi n ddwa, d ijjen usurif n ubeddi aked tarwa-nneɣ i ittɛeddaben di leḥbusat. Xalti Lɣalya tcekkar ula d nettat merra imeɣnasen i ibedden aked tarwa-nsent da, niɣ di Uruppa.

Ḥanan Ḥaki, Weltma-s n Lḥaki i yebdan awal-nnes s imeṭṭawen ɣeṭṭlen ifadden, tenna belli uma-s d Zakarya Aḍehcur kksen x macca xemsa n wussan zeggami di lḥebs n Gersif. Tenna belli ula d macca i dasen ɣa yekksen laẓ wer din telli. waxxa ttexsen ad sɣen ssenni, wer din ttifen min ɣa sɣen. tiqedquda i dinni rennin-asent di ttaman. Terni tenna : Tarwa-nneɣ ṭṭfen-ten x walu, slaẓan-ten, ila wer ttifen bu tseqqar-nsen, wer ttifen ula wi dasen ɣa yeggen ddwa. Minzi uma-s Lḥaki ttuɣa teqqes-as teɣmest, yuḥel ad yetter bac a das-tt-kksen, walu, alami i das-tweɛɛa, lexxu tegga-s lehlak!

tikkest x macca n twacunin n inekraf isertanen n lḥirak n Arif, i ggin deg uraq n tmesmunt tameɣrabit n tseqqar n yewdan di Lḥusima.. tateswirt zeg uraq n tmesmunt n Tafra di facebook

Tamesmut tameɣrabit n tseqqar n yewdan tudef ula d nettat deg usurif n tikkest x macca, d abeddi aked inekraf isertanen n lḥirak n Arif. Bdan-as iḍennaḍ n lḥedd ɣer setta n uɛecci, a t-sbedden ɣer setta n uɛecci n wass n letnayen.

Ruḥen deg usurif-a aṭṭas n imeɣnasen di Uruppa, yettwagg ijjen ubeddi di tegrawt n Utixt, uran ca n tewriqin s waṭṭas n yilsawen x inekraf d min x-asen ittekken. imeɣnasen ibedden x usurif-a, deg yijjen ubidyu x uraq n Arif.online, ssiwlen deg-s x ɣezzu i yettwaggen deg ayetma-tsen di leḥbusat n Lmuɣrib, d isuraf n ubeddi i kid-sen ggin, s tikkest x macca d ubeddi ɣer tegrawt n Utrixt.

Zeg uɣezdis-nnes, Xlid Lbekkari di leḥsab-nnes di facebook, ula d netta yenna iḍennaḍ n lḥedd belli ittbedda aked inekraf isertanen, s yijjen usurif n tikkest x macca n 24 n tseɛɛatin.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218399228957001&set=a.4659343766531&type=3&theater

Inekraf n lḥirak kksen x macca zeg wass n 14 ɣuct, ttettren bac a ten-smunen di lḥebs n Selwan, a dasen wcen merra tiseqqar-nsen di lḥebs. Wer ten-ttɛeddiben, wer ttejjin sseḥḥet-nsen ad tili di lxaṭar…

Timaynutin

Fser-itt