13.1 C
Nador
Ssebt 24 Febrayer 2024

Tifyur: Dewleɣ ijjen usurif ɣer deffar ḥuma a dd-qameɣ jjehd zi jjdid.

Tanaẓurt Tifyur

Le Rifain

Deg yijjen tzemmemt di leḥsab-nnes n facebook, tessijj-dd tnaẓurt tarifit Iman Busennan i yettwassnen s Tifyur, x tmeḍfar d tmeḍfar-nnes. Tenna deg-s : “sslam-inu x-awem d x-akent merra imeddukal d tmeddukal. Amen ɛeddun iseggʷusa, isuraf-inu i yeqqnen aked tẓuri d tewdanit, i ssurfeɣ zeggami bdiɣ deg wazzerg-a n tẓuri, d isuraf deg-sen mani nejḥeɣ, deg-sen mani i nqerḍeɣ. Maca merra min rebḥeɣ zi manaya, d timexsa-nwem“.

https://www.facebook.com/imane.tifyur/videos/243730320138554/?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARCJw2S0Lc-LE2VE_5lp31csPIPyZ-JBtC_k__pfet4yXHosjRsZAyp7RFL2PWJc–x7znzFe3zdoTaL&hc_ref=ARSWgHDo_yfDo6MUSTb8lr3KfrRFr0-t27ixut1UHIk88feKII9ILJVF3LNZHfe4xXU&fref=nf

Tifyur i dd-yessijjen s uɣennij n Lwalid Mimun “Teqqim x yijjen weẓru”, tɣennej-it amen tettirar x tgiṭart, tanna: “ɣabeɣ, maca manaya d ijjen usurif dewleɣ-t ɣer deffar, ḥuma a dd-qameɣ jjehd zi jjdid ɣer umaḍal n tẓuri”. Terni Tifyur tenna di tzemmemt-nnes: “Alik-awem ijjen wezgen zeg uɣennij asebḥan n Lwalid Mimun teqqim x yijjen weẓru. Ssitimeɣ a dawem-yeɛjeb. Ttqadiɣ-kenniw merra. Min dd-yegguren d asebḥan“.

Tifyur, lall n tmijja n wureɣ, tessufeɣ-dd al lexxu tnayen n walbumen di 2007 d 2008. Tcarek deg waṭṭas n yemsagaren n tẓuri deg waṭṭas n tneddam , Arbaṭ, Lḥusima, Nnaḍur, Ṭanja… Amen tcarek deg waṭṭas n yemsagaren di Uruppa. Yizwar-as ɛawed teɛdu deg waṭṭas n itilibizyunen.

S tmijja-nnes yizdigen, d iɣennijen-nnes isebḥen, tiweḍ Tifyur ad teṭṭef amkan-nnes deg wazzerg n tẓuri di Arif. Maca kter zi manaya, tiweḍ ad tegg ijjen wemkan yemɣar deg wulawen n imeḍfar n iɣennijen-nnes.

Timaynutin

Fser-itt