25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Tidet ad tt-iniɣ di baba ad ɣer‑s rewwḥeɣ!?

Tala- Bits and Splits/Fotolia

“Lla d lla, wah d wah!”, “lla wer ɣer-s bu unewwer (uɛennab)”, iwaren‑a gmiɣ‑dd kid‑sen, ttesliɣ‑ten di yemma di. Xelli urid zi yemma waha, ra zi temɣarin nniḍen. As-tinid zi temɣarin waha. Yargazen am axmi wer ten-tecqi tidet.

Dinni tlata n wawalen i xef nbenna ass‑nneɣ, mkul ijjen d abrid-nnes:

  • Asɣun n tidet d azegrar.
  • Timenna n tidet ɛemmers ad zzag‑sent tawḍed.
  • Wenni yeqqarn tidet d nniyet waha.

Aṭṭas n trezzutin d tɣuriwin n tsusyulujit d tepsikulujit iwḍent belli, iwdan di tudert di lwest n wegdud wer ttiwḍen mani xsen mala nnan tidet. Jer 50 d 100 n ixarriqen i d-ttawyen iwdan deg wass. Ca n imerezzuten di Ustraliyyen smunen‑dd iceṭṭiḥen iqqaren yewdan aṭṭas deg wass. ferzen‑ten x yargazen d temɣarin.

Am yargazen am temɣarin, sennej i lista dinni “I am Fine” (Aqqa-ayi mliḥ). Mayemmi ɣa nini s tidet mamek nella? mayen umi ɣer negg amnus deg iwdan ixf nɛizz, ad dasen-neccur azellif s ixumbal‑nneɣ baṭel. Melmi cem/k ittseqsa ca n yejjen “Mamek tellid?”, wer ixes ad isel: “Cwayt waha, ɣer‑i imxumbal di taddart, tinɛacin qḍant, iḥenjan ….!“. Suyenni “Mliḥ“, “am lebda”, “Ddenya tehna”. Urid d ca n uxarriq d ameqqran, d sswab waha!

I yenni n tnaɣit mamec nsen?

Llant ca n twalatin melmi attarras ittexs wer d iɣeṭṭer tiẓeɣwin s tidt x izellifen n yewdan i t‑yudsen. Bla ma nixḍer‑dd ca zi min yullɣen, ad neqqim ɣir jer tmeddukal d imeddukal. “Mamec d xaf-i d-yusa wemcaḍ-a”?. Udem n uqedduḥ, ad t/yini: “tbehdel‑icek/icem, wer teqqimed tettbaned tecnid”. Maca udem di llan idammen: “tecna, maca din min xa‑m/k d ittasen kṭer”, yemken twalat nniḍen ad raḥen jmiɛ ɣer uḥeffaf/kwaffura, ad mcawaren x wemcaḍ!

Mani nettaf ixarriqen ɛawed ttiraren fuleɛleɛ, deg umuni, d tɣuni n tayri.” Tbanid tecnid”,waxxa ɣer‑s ɣa yili timeqyasin ttiberkanin x tittawin. Maca nesxarriq, ḥima wer itteqqes lḥal, niɣ ḥima ad neɛdel lxaḍer i wi nettxess. Maca wi i dd‑tsaqaren tiɛeddurin: am “yemma tehlak” “ad raḥeɣ ɣa weḍbib” “ad raḥeɣ ɣa leɛzat”, Ḥima ad yerwel zeg ufuɣ. Wenni ɣer‑s aṭṭas n yemxumbal: amezgaru d ccmat/(t)magwad(t) walu ɣer‑s tiseqdar i zi ɣa yfekk imxumbal‑nnes. Wiss tnayn, izemmer ad ittwafḍeḥ, ad yerni lɣerqet x tenni di yella.

Itxessa ad nessen maymmi wer neqqer tidet, d min d itaryen mala wer tt‑nenni. Ma nettcettiḥ ḥima wer nɣeṭṭer ifadden i yewdan i nettxess, qa tsemman d ixarriqen n sswab. Mala ad yezmen melmi ɣa ttwafeḍḥen, niɣ ad rnin lɣerqet x i yemxumbal xef netceṭṭiḥ, itxessa ad‑asen n aggwej.

“maca qa ixarriqen ḥaram !”

Ɣer ɛawd:

d tidet? niɣ ttḥeccen x-aneɣ?

Iyezzimen n tnefsect.. Mamec i kid-sen ɣa nemsurruf ?

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt