22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Tawzirt m tiggaz!

Tawzirt yamzgarut n Nyuziland “Jacinda Ardern” tixḍer ijjen webrid wer dag-s yeggur la d ijjen wewzir. Temra-dd i ddunect “leɛjeb ” deg umunu ggin aneggar. Temra-dd Chefn lḥukuma d Homo (zzamel). Maca anict n twzirt n barra “Nanaia Mahuta”. Ha iẓewran ha tiggaz.

Nanaia Mahuta | Wikipedia

Nyuziland ttuɣa zi lebda tasedma nnes n lḥukuma d leɛjeb, rextu ternid leɛjayeb: Tamawrit (Maori) Nanaia Mahuta d ttamɣart tamzgarut, ɛawd d ttamzgarut zeg uydud n Maori deg umzruy n Nyuziland ɣa yeṭṭfen tawzirt n barra. Ttuɣat d ttawzirt n tyumi n Maori d usugur n min yudsen.

Mahuta ɣer-s 50 n iseggusa. d netta d ttamɣart tamzwarut deg ubarlaman ɣer yella Moko Kauae – Tiggaz n Maori -. Dag-sen di tiggaz nni min itqnen ɣer teqbilt-nnes.

“Timɣarin n Maori d tinni yellan azgen n Maori wer ɣer-sent ca lḥeqq ad ggent aṭṭas n lexdayem, Lxedmet di lmexzen d ijjen ḥajet temɣer.” tenna Mahuta.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt