22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Ticli usefru, ticli i buḥbel n Ziani d Chacha

Deg wass 21 april tettwagg ij n ticli jar lqendert n Ziani d lqendert n Chacha deg wamsterdam mani i tsemma tnayen n leqnader s yismawen imedyazen-a irifiyen.

Mamc temsar? issenta manaya umi lbaladiya n wamsterdam tarezzu ad tegg ismawen i 1900 n reqnadar i yellan di temdin-a. Luxa yujer arebɛa iseggusa zeg-wami. Leqnader n wamesterdam illa ɣer-sent nnumarawat waha.

Amari Arifi Asis Aynan ig itteddaren di temdint-a yeẓra alaɣi n lbaladiya i imezdaɣ-nnes ḥuma ad swizan di twaggit n ismawen uca yura-asen ij n tabrat. X umezwar yessenta s lqendert n Chacha, jar wass-nni i di yegga Asis Aynan tabrat d wass lami uylen plaka x lqendert ɛdan xas 2,5 iseggusa, day-s ra d ca n wussan n Corona.

Umi qeblen isem n Chacha ixarres di Ziani. Lqendert n Ziani tewwi cwayt drus n wakud, tekka aseggʷas-a d uzgen.

Ḥuma ad qqimen ismawen n imedyazen-a irifiyen i yellan i necnin d izumal n Arif di Amsterdam d Hullanda yus-d uxarres n mamc ɣa negg ḥuma ad qqimen yismawen-a ddren. S manaya i negga ticli zi lqendar n Ziani ɣer tenni n Chacha. Urar-a negg-it di berra ḥuma ad t-ẓren yewdan marra am mamec llant leqnader-a di berra xezzaren day-sent iwdan marra.

Amsagar negg-it ɣer lqendert n Ziani, dini i nessenta ass-nneɣ s ij n wawal n Asis Aynan. Amsagar-a usin-d ɣer-s ij terfiqt day-s imeddukal n Ziani d Chacha, mmarenyen-d ɣer-sen ca n imariten d imeɣnasen.

Zzat i usentra n tecli tettwaɣar ij n tqessist n Ahmed Ziani i yura x wamsterdam yegga-s “Tameddit n Rembrandt” i yuran deg udellis-nnes “iɣembab i yerzzun x wudem-nsen deg wudem n waman”.

Taqessist teqqar:

Egg i cem tfuct!
Ajenna, qaɛ nnem!
Egg ur-inu d tammurt
Itenned s ujemmad-nnem!
Egg i cem d tameddit
Tesmunid udmawen!
Egg-ayi necc d itri,
Awesegg-inu day-m!
D wa d cem, a tandint n Umesterdam!
Attas n tmesnawin
Deg wehsin tyarru tent,
Usint id deg yebriden msebdan,
Cem tesmuned-tent.
Tiɣri di tmezyida d aqeğeb,
Tiɣri day-m d tidett.
Ar ami tirelli day-m tegwar
Amenn yeggʷar reɛwin.
Ar ami ur-inu yuyer day-m,
Ɣar waber n tittawin.
Ar ami ssneɣ
Qaɛ ismawen n qaɛ timedditin,
Ar ami day-m ssneɣ
Ad ɛesseɣ x tmeddit n Rembrandt,
Trajiɣ ɛad war d-yusin,
Sḥesiɣ ɣar uquğij
N imeṭṭawen beṭṭan tinixin.

Di ticli-nneɣ nekka x Vondelpark d Stadhouderskade arami newwed ɣer Van Woustraat 40, mani ttuɣa izeddeɣ Chacha.
Attas n imeddukal illa ttassen-d dini ɣer Chacha, mekkul ijjen ɣer-s tiḥuja-nnes ag Chacha.
Zi taddart nedwel ɣer Sarphatipark mani tella lqendert umi ggin isem n Chacha. Dini i nkemmel s ca n tqessisin n Chacha.

Tira n Chacha we llint ca am tinni n Ziani. Chacha illa issawar aṭṭas x tmeslayin i g-ittefɣen x igmaren n tira. Chacha wer ɣer-s igmaren di tira. Ca zi tqessisin-nni i din ittwaɣren yura-tent x min yedder d min izra netta di temdint n wamesterdam, ḥuma a nessen min iɛna Chacha d min ittari nixḍar tnayen n tqessisin.
Tiqessisin-a aqa-ten deg udlis-nnes umi qqaren “cwayt zi tibbuhelya ɛad ur tiwid”

Taqessist tamezwarut:

“Ferreɣ serbisa
Dj lkas ad iru
Ad d-yihwa wmeṭṭa
Ad yirid wul-inu”

“Taqessist wis tnayen:

Tekked xx-i teɛdu
Sserwal iziyyer
Sewdeɣ-as yer texna
Ihuf-as leqfal
Tesweḍ, sewdeɣ
Ihwayyi-d ulizaz
Alami tt-ɣa-ḥadiɣ
Teffey-yyi, d aryaz
Yidwa-yyi leɛqel
Ur yufi mani ɣa yimmers
Itca yixf-inu
Ihuf weksum x iɣess

Ij tecli tecna nuca day-s ag buḥbel n Ziani d Buhbel n Chacha. Tnayen imedyazen msebḍan s waṭṭas maca tesmun-iten tcuni n tira n tmaziɣt, tesmun-iten tayri i tmurt n Arif, tesmun-iten tamdint n Amsterdam.

Yura-tt Baghdad el Mesbahe

Timaynutin

Fser-itt