18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Tiḥenjirin i weḍḍrent zeg Uɛarwi, ufin-tent di Tiffelt

Yiweḍ ad issen tifray.com ila Ijaḍarmiyen wwḍen ad ssnen mani llant tiḥenjirin-nni i weḍḍrent zeg Uɛarwi. Ussan-a yeɛdan, ttuɣa din ijjen ulaɣi, ittwafser x Facebook, iɛellem-d dag-s ila tnayen-a n tḥenijrin weḍḍrent, lwacun-nnsent irezzu x-asent. Tiḥenjirin tina nnejlant ca n rebɛa n wussan. Timeddukal-a nitenti d tijiratin Wer qqiment ila ttbanant-id i lwacun-nnsent.

Iḍennaḍ n letnin 12 Kṭuber, ijaḍarmiyen wwḍen ad ssnen ila aqqa-yent di Tiffelt. Jjihet n Lexmisat. Maca ɛad wer ittwassen ca mayemmi d mamec temsar ar mani ruḥent ɣer Tiffelt. Deg ussan-a imeggura, aṭṭas n tneddam iwweḍ ad ittwazemmem dag-sent addaden n uweḍḍer n iḥenjiren d tḥenjirin timeẓẓyanin.

Timaynutin

Fser-itt