20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Tenɛac ig ihelken s kuruna di tseḍma n Lfateḥ n Nnaḍur

Lerifain.fr

Zegga ttuɣa txes taseḍma n Lfateḥ n nnaḍur ad tegg ijjen umsagar n tcamma n uḍar aked Werzazat. Uffun-d tenɛac n imiraren i dag-s, ksin abirus n Kuruna. Xenni tasdawit n tcamma n uḍar tuyel amsagar-nni ar ijjen wass nniḍen.

Tasdawit n tcamma n uḍar, txeddem aked tmawast n seḥḥet. Amstafq i dag-s, mala helken kṭer zi setta n imiraren, amsagar n tcamma n uḍar iitagel uṭumatik.

Ussan-a imeggura, iḍḍuqqez lehlak n Kuruna di temdint n nnaḍur. Ittwazemmem dag-s ca n 78 n waddad, mamec mmuten tnayen. Alaḥsab mayen d-iwwḍen i tifray.com iwdan ttafen ijjen umxmbel d ameqqran maḥend ad ggen ttist n Kuruna di spiṭar n Lḥasani. Tala-nneɣ teqqar ila wer din mani nniḍen ɣa ggen ttist ɣir di spiṭar. Ca zzag-sen qqaren belli umi sɛeddan sḥab lxarij d amezwaru, uca imezdaɣ wer ttifen mamec ɣa ggen ad sseɛdan ttiset n Kuruna.

Timaynutin

Fser-itt