25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Tekker lɣuɣet deg Umarikan zegga i wtin ipulisen ijjen wergaz d aberkan

LeRifain

Yekker uḥeyyeḥ di jjihet n Wisconsin deg Umarikan awarn i umi wtin ipulisen ijjen wergaz s uqerṭas. Zegga i zeg-s ɛelmen x ca n wemxumbel n twacunt.

Joe Biden i yexsen ad irecceḥ bac ad yedwel d arayes, yeffeɣ-dd s yijjen ulaɣi ittetter deg-s bac ad yennurẓem lankiṭ x min yemsaren.

Yenna Joe Biden: “Tuffut-a nettfaqa-dd ɛawed x yijjen uxeyyeq d ameqqran, lesbab-nnes d ddenf n ipulisen i yesxedmen jjehd ɛawed aked yijjen umarikani d aberkan, ittxessa ad ttwaḥasben ḍḍubbaṭ i yellan x manaya”.

Deg yijjen tzemmemt di twiter, yenna Tony Evers i yellan d lḥakem n Winsconsin: “Ɣer uɛecci, usint-as-dd i Jacob Blake aṭṭas n tiyyita n uqerṭas deg weɛrur di Kenosha, Wisconsin. Necc d Kathy aqqa nruḥ ɣer twacunt-nnes, d imeddukal-nnes d jjiran-nnes, Nessitim tikti-ya wer t-ttejji a ssenni-yekk d abrid”.

Yenna ɛawed di tzemmemt n twitter: “Di lweqt i di wer ɣer-neɣ bu tidet nican n min yemsaren, Min nessen belli wanita wer yelli d aberkan amezwaru i wtin ipulisen s uqerṭas, i iyezmen niɣ i yettwanɣen bla arreḥmet, la di jjihet-nneɣ niɣ di jjwayeh nneɣni di tmurt-nneɣ”.

Tawacunt-nnes tenna belli wer yelli di ca, aqqa-t di spiṭar. Wtin-t s uqerṭas ɣer 5 s lweqt n Umarikan.

Awarn i manayenni, tekker lɣuɣet, Munen imezdaɣ ɣer uraq n ipulisen, uca bdan ttḥejjaren-ten s ikentar d mulutuf. Sserɣen timessi di ca n ṭṭumubinat. Ipulsen wtin-ten s lgaz i dd-yessufuɣen imeṭṭawen. Ffɣen di ccwareɛ nneɣni sɣuyyun qqaren: “wer neddikkʷil ɣer deffar”.

Ipulisen nnan belli ad yennurẓem lankiṭ di min yemsaren, amen ttren zi ayt tḥuna n tsebbabt i ttuɣa ittɣiman reẓment, bac ad bellɛen. Manaya, minzi yiweḍ-asen-dd aṭṭas n ucetki zi sḥab tiḥuna i yettwageccḍen.

Deg yijjen tzemmemt di twitter, mmi-s n arayen n Umarikan Trump, yenna belli min yemsaren ammu di Wisconsin d lfuḍa. yebḍa aṭṭas n tzemmamin deg-sen tareẓẓit n tḥuna d usekmeḍ d ugecceḍ…

Ijjen ukamiyyun tekker deg-s tmessi di Kenosha, ass n lḥedd. Tateswirt n Mike De Sisti. Abaca. liberation

Yettwazuzzer yisem n Jakob Blake di tracciwin n wemsawaḍ anamun, ttettren zeg yewdan bac ad sinyin x yijjen tebrat ttettren deg-s ḥuma ad sbedden ipulisen i t-yewtin s uqerṭas, a ten-qeddmen ɣer lfusina.

Yus-dd manaya awarn i lɣuɣet i yekkren x tmenɣiwt n George Floyd i ijeyyef yijjen upulis umi i das-iɛemmed s ufud x yiri. Tḍefr-it-idd lmujet n tɣuyya d usekmeḍ d treẓẓit d ugecceḍ…

Tala: BBC

Timaynutin

Fser-itt