25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Tayri terna taɣyuli!

Le Rifain

Fatima zzahra d ḥmed
tara: BBC

Faṭima Zzehra, d taḥudrit zi Lmeɣrib, d Ḥmed i yellan d aḥudri zeg Usinigal, ccin bunerjuf x wayawya, uca kksen awal ḥuma ad melken. Maca ufin kulci itbedda-asen deg webrid, ittexs ad yerẓ amuni-ya, walli x ca n lḥajet d taɛeffant! lla, x ukulur n telmect n Ḥmed.

Wer t-ttawi ca, aqa a kid-s dd-tejjed tarwa-nnem d iberkanen! Ammu i das-qqaren i Faṭima Zzehra. Kulci bedden-as deg webrid, la zeg uɣezdis n twacunt-nnes, la d imeddukkal d tmeddukkal d min das-dd-yennḍen. Ula d bab n lekra ttuɣa yugi a dasen-yekra taddart, minzi ɣir x ukulur n telmect n Ḥmed. Waxxa amenni, umnen s tayri-nsen, jjullen alami melken.

Yeqqar Ḥmed i yellan d Usinigal, belli ttuɣa wer itturja ad yaf manaya d ca n ddewla d tameslemt am Lmeɣrib. Tamɣart-inu xseɣ-tt, ula d baba d yemma xsen-tt, aqq-neɣ mliḥ. Ammu i yenna Ḥmed.

Mala ttuɣa tasaẓwert (Racisme) tettekker x-as ḥaylala di tmura n Uruppa d Umarikan, ɛad taqebbart n tegdurt-a wer temmeksi di Lmeɣrib ḥuma a dd-iban min yeffren. Tamsart-a n Faṭima Zzehra d Ḥmed, d ijjen tseklut i yesdurryen tagant n taɣyuli d tsaẓwert.

Tala n lexber: BBC

Timaynutin

Fser-itt