26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

TAXCEBT d ca n tmezgunin-nniḍen, d asijji xef ttimat n ufelsaf n tilit

Yura-t: Sufyan Derraz.

Iwweḍ umezgun i yettwayraren sennej i lxecbet di Arrif, ad iɛerra xef waṭṭas n ttimat, amecnaw: tmagit, tmurt, tilit n uterras Amaziɣ d qaɛ tamara i xaf-s ittekken. Igga  tiwenna xef weɛraq d tezwagt, idwel ɣer umezruy ɣer tmefkit tamaziɣt d inbraz n tnezbayt.

Nettaf amezgun di Arrif, iwweḍ ad yessiwel xef ttimat isertanen, inamunen, idemsanen, idelsanen … Ujar zi manaya, yessijj ula xef umxumbel n tilit-nnes, yessers iseqsan n tira d usneflul. Mamec tegga day-s ula d tamɣart fus-nnes s ubeddi-nnes zzat i wargaz.

Amezgun di Arrif i yettwayraren sennej i lxecbett,  wer yettu ca ttimat ifelsafiyen i yessawalen xef uterras d tilit-nnes, mamec yesskan ɣer imunas i yellan ɣer uterras Amaziɣ. Zi tmezgunin-a, nettaf “NEXLEQ-DD ḤUMA WER NETTEMSEFHIM i dd-yessufeɣ Nuɛman Awraɣ deg useggwas n 1999, temmeksi-dd tmezgunt-a zeg udlis n ulimani JURJ BUMNIR. Zi tefras-nnes, tarezzut di tnaẓurt d ufran xef tcuni deg umzgun.

Mamc nettaf tamezgunt “TEBDA-DDɣer Lbacir Lidrisi, issufɣ-itt-idd deg useggwas n 2002. Tessakwaḍ-aneɣ-dd tiwlafin n tmukrisin ɣer uterras amiddar d uweddar-nnes deg unamun-a i di wer yeqqim la tindi ula d asegmi, mkul yijj yrezzu xef tizi-nnes waha, yedwel uterras day-s d nnumru, yeqqen xef ixef-nnes.

Wer ntettu ca tamezgunt n Cɛayb Lmsɛudi, “TMURƔIi yura Ḥmed Zahid deg useggwas n 2007. Nettaf di tmezgunt-a, afelsef xef tmamekt n tudert ɣer uterras i weddaren di tmurt-nnes. Issekkan-aneɣ-dd tiwlafin n usettid usbeɛɛed i tettegg tenbaḍet d tarrit s weɛrur ɣar uterras.

Aselmad Sufyan Derraz.

Tabridet-a n usexdem n ttimat ifelsafiyen, redfent xarebbi n imsufɣen di tmezgunin-nsen deg iseggwusa-ya imeggura. S umedya tamezgunt “AWAR N DJIRETi dd-yessufeɣ Yassin Buqrab azzɣat di 2021. S tira n Ɛebdella Anas, yeksi-tt-id zi tmezgunt “IMEZWAG” i yura slafumis Mrujik. Tettirar deg unaddaw/lakab, jar tnayen n yewdan di llilt n yixef n useggwas, sɛeddun-tt jar-asen deg umenɣi d umcubbec. Mani nettaf yenni i zedɣen sennej-nsen ggin asfuglu, ceṭṭḥen deḥḥcen.

 Tamezgunt-a tetteg beṭṭu jar amaḍal i yuɛlan, i di tella tudert n uberreɛ d tenɛacin d qaɛ min yellan d asitem ɣer umaḍal n wadday, amaḍal n tamara d lhemm d tirja.

Zi tmezgunin i yufin amkan-nsent di tmurt n Arrif, tamezgunt “TAXCEBT i dd-yessufeɣ Xalid ‎Janabi, tira n ƐebdLwaḥd Ḥennu, tasinugrafit n Ɛedwi Ɛebdella, aẓawan n Ḥamdi Nuri. Day-s tlata n iwriken: Ameɛṭuk Racid (Ameksa), Lmestiri Benɛisa ( Anegmar) d Anas Ɛebdella (Amsebrid).

Tettwafarrej deg waṭṭas n imukan:

15/12/2019 – Afital adelsan n Nnaḍur.

16/12/2019 – Afital Susyu-Asegman n Leɛrasi (Nnaḍur).

17/12/2019 – Afital Susyu-Asegman n Uzɣanɣan.

18/12/2019 – Afital Susyu-Asegman n Farxana.

10/03/2020 – Taɣiwant n waṭṭas n imezlay n Nnaḍar.

/    /2020 – Alzgun n muḥemmed wis sḍis n wejda.

Tamezgunt-a, tettirar deg ict n twennaḍet terẓem, deg ijj n wemkan yexla niɣ d lɣabet. Nettaf day-s tɣuni treddej jar tlata-ya n iterrasen i day-s, amsawal jar-asen d beṭṭu d imenɣan d amcubbec, kul-ijj d tizi-nnes.

Tessekkan tmezgunt-a di Tmeẓrayt tamezgarut Anegmar weḥdes di lexla yesɣuyyu, yettru, wer yetwili ula dd-ijj zzat-s, « mɣer lexla uma xla, la ḥess la mess, mɣar asemmiḍ d tɛejjajt d tḥaryaḍin, war xafes dd-tarrin mɣar idurar, d ta d taneggarut n ddunect », mamec yenna Ḥennu di tmezgunt i yettwayarin ‘‘Tasdart x umeksa’’.

Timeẓrayin n tmezgunt-a, ssakkwaḍent-aneɣ-dd tiwlafin n uterras aɣeddar, teqqar belli aterras d weccen i uma-s aterras.

Di lexla-a i yessaggwaden, yetweddar Anegmar. Itban belli ttuɣa yettxemmam waha di mamec temsar lami yeqqim d aweḥdani. Tamezgunt-a, tebda s uneggarut-nnes, zi manis tebda din i ɣer tkemmel.

Tameẓrayt wiss tnayen, yetweddar day-s Anegmar ḥuma ad yeffeɣ day-s Ameksa s txeswin-nnes yesbeɛɛan di lɣabet d weqzin jar-asent yettzu. Ifreḥ s lebhayem-nnes, yettɣennej di lexla i di yella. Akeccuḍ d azeyrar deg ufus, tacyurt n lmakla deg ufus nneɣnit (d amamek n uterras i qenɛen s min ɣer-s).

Yeksi umeksa s tɣuyyet, yeḥser di texcebt (i tuɣa yettwaggen i weccen), wi-tt ɣa-ifekken lexxu, ixezzer ammu d wammu, ixezzer deg ujenna, ikessi s tɣuyyit min yuɛlan di jjehd. Lebhayem-nnes weddren, aqqẓin iruḥ, yeqqim din weḥdes isseɣlay leḥriq. Iwweḍ-it-idd jjuɛ d fad, la d tacyurt n lmakla i tuɣa ɣer-s tewḍa aɣil-in xef-s, walu tizemmer ḥuma ad tt-yaweḍ. Issawal ɣer weẓru ḥada ad xaf-s dd-yarr (d ta d lmut n cway cwayt). Wer yufi mɣer ad yesselhu ixef-nnes s ufekker di lweqt n temẓi d tirarin i tuɣa yellan di dcura n Arrif.

Tameẓrayt wiss tlata, yettban-dd Amsebrid i yeẓrin ameksa ittneɛdam s leḥriq, maca wer day-s t-yiwi ca, wer yixes ad tifekk zi texcebt-nni. Ujar zi manaya, yebda iṭṭenneẓ xef-s, ihekkwl-it, ittefettac-as arruḍ, ittxes ad t-ineɣ di ca n tmeẓritin s uxedmi i das-isrusa xef yiri, yeqqar-as lmut xirr-ac i cekk, ḥuma ad traḥ-dd jjennet mani llant ‘‘ Lḥur Lɛin’’.

Tamezgunt-a, tessecan aṭṭas n imuren ɣer tudert n swadday d tenni n sennej, d tyuyawin n ufulki/Lxir d uẓuḍ/Ccar, tudert d lmut, jjennet d tmessi, d min wer yufi uterras di tmurt ad tt-yaff di jjennet.

Ijjen wudem zi tmezgunt n Texcebt i yura Ɛebdelwaḥid Ḥennu

S uya, yiweḍ Amsebrid s uɛeddeb i yerni xef Ameksa ujar zi min di tuɣa yella, ad as-ijbed yiles, ad as-iɛawed xef yixef-nnes d tudert-nnes.

Tameẓrayt wiss rebɛa, ad mselqan iterrasen s tlata yid-sen, di ṭeḥṭaḥa d ict, mani ɣer naf amsawal jar-asen d afelsafi yemɣer, ad dd-awḍen amsawal yeccur s tezwert, mkul ijj d array-nnes d tamamakt n uxemmem weḥdes. Amcubbect-a adrami, ad taweḍ ɣer luɛla-nnes. Tiɛenkrifin d temsirin-a xef tmukrist n tudert d lmut, d mayemmi tudert-a, ad taweḍ ɣer umenɣi s ifassen lami yufa ad yucc Amsebrid i Ameksa aman day-sen ssem ḥuma ad tt-issayyeḥ zi leɛdab i di yella, mani nettaf Anegmar yemneɛ deg Amsebrid , yemneɣ akid-s al mani itt-yenɣa.

Tameẓrayt wiss xemsa, am tameẓrayt tamezgarut, lami yemmut Ameksa, d tmenɣiwt i yegga i Amsebrid, yeqqim anegmar d awaḥdani mamec tebda tmezgunt.

Tamezgunt-a d lxezrat tafelsafit ɣer tɣara/laxlaq am tifras n uterras, Amsebrid yessekan ɣer tizmmer n uẓuḍ/ccer izedɣen ɣer daxel-nneɣ, aterras-a issersen ḍar xef Ameksa, yecca-as lmakla-nnes, yeswa-as aman-nnes, yewy-as ula d tudert-nnes. S uya, ma nzemmer ad nini belli aterras wer yeḥli qaɛ ammu ? iddqel xef-s umas, wer tt-yeḥdij zzat-s ḥuma ad iɛicc?

Timaynutin

Fser-itt