25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Tasurat n « Lwiski » tessek ij n tmeḥḍart d Tameɣrabit s tlata iseggusa n leḥbes

Lmeḥkama iḍennaḍ n ttlata teḥkem (29 yunyu) x ij n tmetluɛt d tameɣrabit, tettili deg Iṭaliya s tlata n iseggusa d uzgen teqqen. Minzi tenna lmeḥkama ila « tḥada lmuqeddasat n wegdud ameɣrabi » x Facebook. Taḥudriyt-a min ɣa yella 23 iseggusa di buḥbel-nnes, nnan-as aqqa « tḥerref tasurat n Lqurɛan » deg useggas n 2019.

Sbedden aya n tḥudrit deg uzagwez n Sla-Rrbaṭ deg wass n 20 yunyu. Wami ttuɣa x-as irezzu upulis n Merrakec zeg wakud-nni. D nettat i yeffɣen tamurt n Lmuɣrib zegga i ttuɣa ɣer-s bak-nnes. Tasurat-nni n Lqurɛan qqaren-as « Lkawtar » terr-it nettat d «  Lwiski ».

Aṭṭas n imeɣrabiyen wer dasen-iɛjib ca lḥal x ddegg-a n leḥkam i yeqsḥen. Qqaren belli manaya ikerref tilelli n wawal.

Timaynutin

Fser-itt