14.1 C
Nador
Lḥed 14 Yebril 2024

Tasemɣurt n Nobel n tsekla 2021 : Min iɛna Ɛebderrezzaq Gurnah ?

Amungal Atanẓan (zi Tanẓaniya) Ɛebderrezzaq Gurnah inna belli ttuɣa « wer ittriji » ad yeksi tasemɣurt n Nobel i tsekla 2021.

Tenna tayemmunt n Nobel ila amari i yuran ungal n « Paradise » (‘jjennet’), temmewc-as tasemɣurt alaḥsab allas-nnes « ittbeddan aked iḍliben i yennuɣen jer tussniwin d tmura, i wer iqebblen izumal n tkulunyalt ».

Deg wawal-nnes amezwaru, yenna Gurnah belli netta ittqada Takadimit, yerni : « D ijjen lḥajet d aweḍḍer, qa d tasemɣurt d tameqqrant, aked ijjen llista d taqemqamt n imariten imeqqranen, ɛad ttexseɣ ad amneɣ manaya ».

Yenna : « Ila wer ttrijiɣ manaya, wer umineɣ ar mani sliɣ i yisem-inu ».

Bu Nobel n tsekla itter zeg Iwruppawiyen ad msurrufen aked iḍliben i dd-ittasen zi Tefrikt ameknaw agla, yerni yenna, aqqa ina i dd-ittasen « wer lli ttasen-d d ifassen-nnsen xwan ».

Yenna umari deg ijj n wemsawal iwc-it i tsentut n Nobel belli « aṭṭas zzag-sen (…) ttasen-dd minzi uɣil x-asen. Minzi ɛawed ɛelmen min ɣa wcen. Maci ttasen-d s ifassen xwan ». Mamec inna ixess-asen ad beddlen lxezrat-nnsen ɣer midden-a « i yeccuren s inirji ».

Tizemmar i tidet

Ifsar Gurnah « jennet » aseggas n 1994, issawal x tḥajit n ijjen uḥenjir yemɣer di Tanẓaniya di beddu n lqern n ɛecrin. Ungal-a nnes iwwi tasemɣurt n Poker, i yellan d ijjen lḥajet d tameqqrant di tecli n umari.

Tayemmunt n Nobel n tsekla tenna deg ij n usiweḍ i di dd-ifsaren isem n wenn iwwin tasemɣurt « ungal-nnes ireẓẓem tiṭṭawin-nnes x usammer n Tefrikt i yeccuren d umyanaw adelsan, i wer ittwassnen ca i waṭṭas n midden deg umaḍal ».

Teḍfar aya : « Aqqa iwriken d i yessxdem d tizi jar tussniwin d tmura, jar ijjen tudert i ttuɣa yellan, d ijjen tudert i yeggamen, aqqa d ijjen waddad wer nzemmer a nefsi qqaɛ ».

Tasemɣurt n Nobel Taswidit dag-s alaḥal n 1.14 melyun dollar.

D aḍlib

Gurnah ilul aseggas n 1948 di tegzirt n Zanjibar i iḍeffaren i Tanẓaniya, maca irwel zzag-s aseggas n 1968 wami ttuɣa tadersi tameslemt tedder deg ukerfes.

Wer dd-idwil ɣer Zanjibar ar aseggas 1984 ɣir maḥend ad iẓer baba-s.

Waxxa Gurnah ttuɣa yettari zeg wami ila ɣer-s 21 iseggusa, maca netta issufeɣ-dd ca ɛecra n wungalen zeg useggas n 1987, aked ca n idlisen-nneɣni. Ungal-nnes amaynu « After Lives » i yellan d aḍfar n « jennet », di lqern ɛecrin ar mani isala uḥewwas Aliman di Tanẓaniya.

Ittari s Teglinzit waxxa netta iles-nnes amezwaru d Tasawaḥlit.

Ttuɣa-t d aselmad n Teglinzit d tsekla-nnes d tesdawit n Kent ar mani iṭṭef arritiru-nnes.

Gurnah netta d Afrikan aberkan amezwaru i yewwin tasemɣurt zegg i tt-iwwi Wuli Swinka aseggas n 1986.

Amungal inna deg ijjen wemsawal aseggas n 2016 : « Wami i dd-usiɣ ɣer Nnegliz, awal n « amattar n teḍlibt » wer txes ca a tini lmeɛna i ɣer-s ass-a, ula kṭer aked aṭṭas n midden ttsufran zi ca n tmura d tididiktaturiyin ».

Yerni yenna « amaḍal idwel dag-s ddenf kṭer zi mamec i ttuɣa yella deg iseggusa n settin, s uya din ijjen uɛebbeẓ x tmura i yehnan, s uya d jebbdent aṭṭas n yeḍliben ».

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt