25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Tasekla Tarifiyt tenneɛneɛ s ijjen tmezgunt d tamaynut n Ḥasan Benɛaqiya

Temmerni-dd ɣer yiger n tsekla Tamaziɣt di Arrif ijjen tmezgunt d tamaynut yura-tt uselmad Ḥasan Benɛaqiya. “Taɣarect n tebqect” yeggur ad temmers di tsendlisin di ladas. Amek dd-ggin di Facebook. 

Ḥasan Benɛaqiya i yellan d aselmad n tutlayt Tafransist d Tmaziɣt. Yettwaḥsab zeg ipilaren n tsekla Tarifiyt s tira-nnes d wefran ig issruɣa x tira Tamaziɣt. 

Timaynutin

Fser-itt