26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Tasɣunt “Tadlsa n arrif” tessufeɣ-dd uṭṭun wiss 4

Deg wass n 13 ɣuct 2020, ɣer tmeddit, iffeɣ-dd wuṭṭun wiss 4 n tesɣunt n tdelsa n Arif

Uṭṭun-a yus-dd sadu wezwel “Tamɣart di Tsekla Tamaziɣt” ismun jar uyur n yulyuz d ɣuct

Carcen day-s aṭṭas n imerzuten i ittterran taynit i marra min iqqnen ɣer Tussna d Tdelsa n Arif

Sehwa-m-tid ssa

Timaynutin

Fser-itt