33.1 C
Nador
Jjemɛa 12 Yulyu 2024

Taqiḍunt n Arrif; iggur ad tili di ficta n temdant

Tessuffeɣ-d tagrawt i itteggen taqiḍunt n Arrif ijjen usiweḍ iwekked belli taqiḍunt-a iggur ad tili di ficta n temdant deg ussan n 13, 14 d 15 zi cher n cutembir aseggʷas n 2024.

Yetter usiweḍ-a zeg yewdan ḥuma ad dd-asen “ad ssnen taqiḍunt-nneɣ, ad msawalen x min ittrajan Arrif deg uɣezdis amunan d usertan”.

Amek nessen ila bdan Irifiyen, tteggen taqiḍunt-nnsen deg ujemmuɛ-a amaḍlan i yettilin di Paris, mani din ttmunen, ssawalen x tɣawsiwin i yecqan Arrif, am ukraf asertan i yeẓra Arrif s waṭṭas zegga i d-iḍḍuqqeẓ Lḥirak n Arrif deg useggʷas n 2017.

Ficta-a min xef ittbedda ujurnal n “L’Humanité” Acuyuɛi yus-d uxarres-nnes maḥend ad ssemɣaren s umari Afransis n Jean Jaurès.

Timaynutin

Fser-itt