25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Taqbilt n Ayt Tuzin s tiṭṭawin n Angelo Ghirelli, yujed i tmesɣiwt.

Aṭṭas i ttuɣa yettrajan ad immers udlis n « Taqbilt n Ayt Tuzin : Tiɣuri d tamunugrafit » n Angelo Ghirelli di lmektabat. Tefser-dd tamesunt n Aɣbal i tyumi d twiza lexbar-a x Facebook. Tenna belli adlis-a ad yili yujed di lmektabat n Arrif. Issuɣel-it-id Lḥusayen Buḍileb, i yellan d mmis n Ajdir (Temsaman) d amerzru deg usinag ageldan n tussna Tamaziɣt (IRCAM).

Adlis yebḍa x setta n izegnan, amezwaru n min iqqnen ɣer iwdan d tjyugrafit. Wis tnayen n iɣemmuyen d imudar. Wis tlata x igelwan n teqbilt, wis rebɛa d tinewcayin (data) d titnugrafyin d timezruyanin, wis xemsa yessawal dag-s x yiles, ddin, leɛwayed d izerfan, ameggaru qqaɛ yura-t x leḥkam n ssiyasa d ddin.

Amek yettwassen belli Ghirelli yura adlis-a deg iseggusa n ɛecrin di lqern yeɛdan, ttuɣa yezwar-as yefsar ij n udlis ula x Ibeqquyen.  

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt