13.1 C
Nador
Lḥed 14 Yebril 2024

Tamzemmemt tatunsit Emna Charki, ggin-tt di texxamt!

Le Rifain

Ass n ttlata 14 yulyuz 2020, Tewta lmeḥkama tamenzut di Tunes tamzemmemt Emna Charki s setta n iyuren n lḥebs. Emna, 27 n yiseggʷusa, ttuɣa tefser-dd di leḥsab-nnes n facebook ijj n weḍris azwel-nnes “tsurt n kuruna”, aḍris-a yegga amecnaw ijj n tsurt n lqurɛan, maca awalen beddlen. D manaya i yejjin lmeḥkama a t-ttwala d ijj n unɛeddi x ddin n tmeslemt, amen t-ttwala d ijj n uzuzzer n lekruhiyyet jer ddiyanat d yewdan. S uya, tewca-as setta n iyuren n lḥebs, d 2000 n idinaren a ten-txelles.

Aḥkam-a yesnekker aṭṭas n tɛejjajt, minzi inni i ittḥaman tiseqqar n yewdan ttwalan-t d ijj n weḥkam yeqseḥ itteqqen aqemmum i yewdan di Tunes. Amnesty ttuɣa tegga ijj n ulaɣi i yipulisen n Tunes ḥuma ad sbedden aḍfer i tteggen i Emna Charki awarn i umi i das dd-ssekken tanfult x manaya ass n 5 mayyu yeɛdun.

Timaynutin

Fser-itt