26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Tamezgunt n “Aɛraq n lɣawiyyet” reẓmen dag-s aqemmum deg Uzɣenɣan

Lerifain.fr

Taseḍma n “Isefḍawen i tẓuriwin tidramiyin” tegga tameddit n lḥedd 04 Kṭuber i yeɛdan afsar n tmezgunt-nnes amezwaru. Tamezgunt-a i yeggin, qqaren-as “Aɛraq n lɣawiyyet” manaya yemsar di tdala Tasusyusegmant deg Uzɣenɣan. Afsar-a ttuɣa-t zzat i waydud d inaẓuren i yeffuden ddegg-a n lexdayem. Merra wi ttuɣa yeḥḍaren iɛejb-asen lḥal. Nnan belli lxedmet-a tanita i yeggin iḥudriyen aqqa-tt deg wemkan-nnes. Tamezgunt-a issujd-itt-id, issuffeɣ-itt-id Ɛebdellah Anas, s twiza n Zakariya Abu Lqasem (Ziku). Tamezgunt, amek yettwassen, yura-tt Ɛebbas Lḥayek, yerr-it ɣer Tmaziɣt Ṭariq Ujɛidan.

Singrafiya-nnes s ufus n Saɛid Qadiri. Tilɣatin n Milud Helhul. Imusikuten i dag-s, din Ɛezzddin Karabila d Ɛbdellah Lḥeyyani. D waṭṭas nniḍen i ttuɣa yellan di tseḍma n usujed n Tmezgunt-a tanita. Amek yettwasen, ila ismedyaten i yiraren di tmezgunt-a nitni d Muḥemmed Ṭṭehriwi, Ilyas Buzeggu, Ṭariq Ujɛidan, Ɛebdellaṭif Lemjehdi, Nabil Buḥsani d Muḥemmed Ssɛidi.

D inecraf n ijjen tegzirt!

Isefḍawen

Tamezgunt-a tessawal x setta n inekraf, tesmun-iten ijjen tegzirt s bezzez x-asen. Weḍḍren, kul ijjen zzag-sen mani ijebbed. Kul ijjen s iwezwizen d leḥriq iffer. Maca Ttagin ad ssawlen minzi tteggʷden zeg wenniḍen. Ijjen uḥudri itturjan, wenniḍen amaggʷad ittcacan, aḥudri i yexsen ca, wenniḍen i yeccuren s tukkerhi, wer das-tecqi la d ijjen lḥajet. Iweḍḍaren jer mayen ixes d minzi ittamen. D wenniḍen min xef wer x-as ssinen walu, ittraja timsarin mani ɣa ugurent. Danita i ɣa yebda umsawal, jar awi-d aɣ-ac, ar ɣa d-yadef uḥudri itturjan maḥend ad iskalma timeslayin.

Amsawal x tmezgunt

Isefḍawen

Deg umeggaru umi isala wefsar n tmezgunt, aṭṭas n yiwdan ṭṭfen awal-nnsen maḥend ad inin array di tmezgunt-a tanita. ameknaw amessufeɣ Faxer Ddin Lɛemrani, Jamal Ddin Lxaḍiri. D Tnaẓurt Samira Lmesluḥi, Sara Ddriwec, Mulay Lḥasan Ben Sidi Ɛli, Ɛebdelwaḥed Lɛerjuni d waṭṭas d inniḍen. Merra ina wcin awal-nnsen di tmezgunt-ta tanita, carken lxezrat-nnsen d tmuɣli-nnsen. Tamezgunt-a iggur ad tirar deg Umezgun ameqqran n Ujda di ladas.

Timaynutin

Fser-itt