22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Tamarit Emilia Roig texs ” Aneggar n lemlak”

Tamarit d tpulitikulujt Emilia Roig tettwala belli lemlak d ij n muḍa teɛda lweqt-nnes, trezzu deg udellis-nnes “Aneggar n lemlak“.

“S uneqḍaɛ n lemlak, rezzuɣ aneggar n yij usistim yerca, idd-ittejjan aseḥqar d wer amquddi i temɣart.” Teqqar Emilia Roig. Tettwala ɛawed lemlak netta d ijj zeg ipilaren n usistim n tbabat (Patriarchy), lemlak urid d ij n lkiɣeḍ ɣer leɛdul waha, maca d ij n usistim n tsebbabt, d upulitik. Emilia tettwala la d lmexzen ɣer-s ssalḥet di lemlak.

Lemlak ineffeɛ irgazen waha!

Emilia i yixef-nnes, melmi tekkes x lemlak. Nettat tellef, lexxu d tamarezzut deg ufiminism d wemquddi. Tettwala belli lemlak iban-dd maḥend ad yesseḥqar tamɣart. Lemlak yejja-t-idd wargaz, maḥend a zeg-s yestenfaɛ netta. 

Waxxa aṭṭas n izerfan d leḥkam ila yesseḥqaren tamɣart ttwabeddlen, ttwaksen. Maca idennit ɛad deg wakud n Corona, temmerni lxedmet x temɣarin. S Homeoffice d Homeschooling. Dewlent xeddment x kṭer zi martayen di tudrin

Tiɛeffanin n lemlak qaɛ wer x-asen yessiwil ḥedd

Mkul telt yyam ineqq ca n yejjen deg uliman tamɣart-nnes. “Tiɛeffanin n lemlak wer x-asen yessiwil ḥedd, nekkern-tent yewdan ɛad” s wawal n Roig. Lemlak yettwaɣellef zi jdid. “Iḍa, tteswirt n lemlak tzewweq aṭṭas s instagram d Printerest. Mani mmalen yewdan timeɣriwin cnant. As tinid qa lemlak-a urid d wenni ila yellan 40 niɣ 50 n iseggusa zeg wami. Min yellan d aḥecci waha”

“Ddewla d Argaz”

Emilia Roig tessawal deg udellis-nnes, x tfeṭṭiḥin n usemquddi jer wargaz d temɣart, zeɛma asemquddi di lexlas d lxedmet. Manaya tettwalat d tiseḍḥak d aḥecci. Minzi ẓẓled di tewsar yewsaɛ jer temɣarin kṭer zeg yergazen. Manaya tettɛawan ɣer-s ddewla. ” wenni ɣa imelken, ittxellas drust n ḍḍariba” teqqar Emilia Roig, “Lxedmet di taddart n baṭel, tteggen-tt temɣarin. Ddewla nettat wer dd-tettis bu di lwest”. “min teɛna ddewla? Ddewla ḥekkmen deg-s yergazen i yellan hetero, ɣer-sen timɣarin di taddart itteggen ccɣel” Ij n ubeddel i tettwala Roig ixessa ad yili:

“Tinni d yenni ittqabalen iwessura, Firmirut d firmirat, inni d tinni ittrebban iḥenjiren imeẓẓyanen, ixessa a ɣer-sen ilin lemlayen. Maci inni ittiraren tacurt, niɣ ibankiwen (zi lbanu)” Emilia Roig – “Das Ende der Ehe”

“Aneggar n lemlak” ad yili d aneggar n usistem n tsebbabt d ukapitalism. Txes: Asemquddi di lexlas. Timɣarin irebbḥen drust ad rebḥent aṭṭas, irgazen irebbḥen aṭṭas, a dasen-mmeksent tenɛacin. S usemquddi di ḍḍariba.

Tagrawla n Tayri

Adellis “Aneggar n lemlak d ij n ulaɣi i uɣewweɣ x ddewla tapatriyarct, Ddewla ɣer-s lefḍel, mala lemlak yeqqim d ddsas n wegdud. Minzi lemlak niɣ tawacunt d tameẓẓyant, n tnayen n yewdan mɣern ɣer-sen tnayen al rebɛa n iḥenjiren, yehwen a deg-s teḥkem x wegdud n twiza n twacunt tameqqrant” Teqqar Roig. ” Marra isuraf i yegga wamun, mani ittili uɣewweɣ x leḥkam, ɛemmars tigrawiliyyin-a wer dd-kkrent zi twacunin. Ttilin zeg yenhezziyin”

Emilia tettwala leḥkam ixessa wer itteqqen ɣer weklasi (awtem, tawtemt). Deg wemkan n “Argaz” d “Tamɣart” a din yili “Bnadem” waha. Tudert n twiza d tmunett d temɛawant. Ij n “tegrawla n Tayri” i das tsemma Emilia. Aneggar n lemlak, ixess ad yini, tudert i nedder, d tmunett i nmun, ixessa a nɛawed a deg-s nxarres zi jdid!

NDR : Sabine Willkop
Asedwel ɣer trifiyt: Tifray

Timaynutin

Fser-itt