25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Ajris n 2000 useggas x Tqiccet n Ivirist ifsi di 25 iseggusa waha

Mala qqimen igazen i ḥman tteffɣen-d xenni amaḍal ad yili zzat i yijjen ukrisis n waman d ameqqran, mala amkan-a ileqf-it ubeddel n uklima, manaya ixes ad yini aqqa amaḍal amen yekmel ad dag-s yili ukrisis n ubeddel n uklima.

Tenna ijjen tseḍma n trezzut x ixef-nnes ca n imussnawen zi tesdawit Maine Tamiraknt s twiza aked waṭṭas n tseḍmiwin-nniḍen i yecrcen aked tsentut n « National Geographic », belli iɣzer i yuɛlan di tqiccet n Ivirist i yuɛlan deg umaḍal, iwweḍ ad zzag-s iraḥ di 25 iseggusa ca n walfayen iseggusa n wedfel i ymunen din d ikerkuren, manaya yus-d s ubeddel n uklima.

Ajris wer iqqim

Tarezzut-a tamaynut i yettwafsaren di “NPJ Climate and Atmoshperic Science” i iḍeffren I “Nature” tamaḍlant deg wass n tlata di Febrayer i yeɛdan. Taseḍma-ya tessxdem ca n data mmekksent-id zeg ijjen ukerkur n wedfel, tuzzeggerdt-nnes tettakkʷaḍ ar 10 n imitrawen, aqqa-t deg yeɣzer i yuɛlan deg ijjen wemkan qqaren-as “Outh Col” di tqiccet n Ivirest.

Aked uɣezdis n uya, Taseḍma tessxdem data n tnayen n wammasen n uklima i yuɛlan deg umaḍal qqaɛ, amezwaru ittwagg x luɛla n 8430 n umitru, wis tnayen ittwagg x luɛla n 7945 n umitru x tqiccet n Ivirist.

Tɣuri-ya temmel-d ila ajris ittecca s 2 imitrawen n waman kul aseggas (55 mitru di 25 iseggusa), min yejjin idurar-a n wejris wer qqimen tterran ṭṭya n tfukt, s minzi luxa ideflawen ttraḥen ttenqisen, ittsemma fesyen s ṭṭya.

Aked ugeɛɛed n leḥmu, din abzag (humidité) d waḍu ijehden, ggin fus-nnsen bac ad iraḥ wedfel, min ijjin ila ageɛɛed n idurar idwel itteqsiḥ minzi bdnat tisuḍar ttbanent-id.

Abeddel qa yeggur-d

Amkan-a dag-s iɣzer ijerrsen i yuɛlan deg umaḍal qqaɛ. Aṭṭas n imussnawen ila ttɣilen belli iɣzer-a ad yili yeggʷej x ubeddel n uklima, maca manaya maci d tidett. Aya ad yili d lxaṭar d ameqqran x iɣezran ijerrsen deg umaḍal, minzi aman ijerrsen ttbeddan x-asen ca n melyar n yewdan deg umaḍal, ssessen zzag-sen, sessawen zzag-sen ɛawed.

90% n trezzutin qqarent ila qa d bnadem i yellan awerni i ubeddel n uklima, minzi netta I d-issufuɣen igazen iḥman ameknaw akarbun deg weɣlaf n ujenna s ṭṭumubilat d ṭṭiyyarat d fabrikat ɛawed i ḥebbsen tirɣi n tfukt ɣer daxel i tmurt.

Ttwalan imerzuten deg ijjen usiweḍ ila aqa amaḍal iggur ad iẓer ijjen ukrisis n waman mala amxumbel-a ameqqran iqqim ammu. Aya yeqqar ila mala Ivirist iwweḍ-it ubeddel n uklima, xenni amaḍal amen yekmel wer izemmer ad yenjem zeg ubeddel.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt