25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Sliman Rrisuni ma yeggur x webrid n Saɛida Lmnebbhi ?

Sebɛa usebɛin n wussan i yekka usuḥufi Ameɣrabi, Sliman Rrisuni, d netta ikkes x macca.

Tefser-dd yelli-s n wuma-s, Hajer Rrisuni, x facebook, ij n tebrat zi temɣart n Ɛziz-s, Xulud, yus-d dag-s :  « weyyen Sliman ɣer spiṭar ameqqran n Ben-Rucd, ussan n ssebt d lḥedd. S uwardi n tmehla tamatut n yebniqen. Zegga iwḍa qqaɛ, ɛawed wami ihwa ssekkʷar d uṭansyu zi arrimet-nnes. Weyyen-tt lux ɣer linɛac deg uɛecci n wass-nni. Mani i das-ggin isefsayen ufin ila akritanin iwweḍ 11, jar-as-dd ad feclent tiyezzal ij n usurif. Ittsemma 12 ad jjen bab-nnes ad issizdig tiyeẓẓal-nnes ».

Rrisuni, tɣawsa-nnes tedwel tettwassen aṭṭas di Lmuɣrib. Ggin-t di leḥbes deg wayyur n mayyu 2020 zegga i t-ttahmen ila igga ttaɛeddu asiksi. Tugi tasenbḍayt ad as-terxu minzi tettwala ila tikkest x macca-nnes d ij n ḥajet ixes-it netta.

Tikkest-a x macca tesfekker-aneɣ-dd s tmeɣnast taẓelmaḍt Saɛida Lmnebbhi i yemmuten 44 iseggusa zeg wami. Saɛida ttwalan-tt ca n Imeɣrabiyen ila d nettat i yellan d Tameɣrabit  tamezwarut i yemmuten s tikkest x macca, maca wer nessin ma s tidet ma lla. Maca min teɛna Saɛida i yettwassnen jer imeḥḍaren d imeɣnas iẓelmaḍen deg iseggusa n sebɛin ?

Tlul Saɛida Lmnebbhi aseggas n 152 di baryu n Rriyaḍ zzitun di temdint n Merrakec. Temɣer dag-s. Tiwwi bak-nnes din, ar mani traḥ ɣer tɣiwant n tsekla di Rrbaṭ maḥend ad tɣer tasekla taglinzit. Zi senni temmutti ɣer wammas asegman anemnaḍ bac ad teffeɣ d taselmadt. Tudef Saɛida di UNEM (amun anamur n imeḥḍaren n Lmuɣrib). Mamec tudef ula aked wamun ameɣrabi n lxedmet (UMT) qbel ma ad tadef di tnegmamt timnuffert « ɣer zzat ».

Amezruy n unhezzi-ya ittɛeqqab ɣer iseggusa n rebɛin zi lqern i yeɛdun. Wami i tettwagg taseṭṭa n umulli aceyuɛi Afransis di Lmuɣrib, mani i t-menɛen deg iseggusa n xemsin. Maca idwel-dd ad ixdem deg useggas n 1968, s yisem n « amulli n usnufsel d tsusyalit ». Maca inni dag-s weyyen-ten ɣer leḥbes awarni ij n useggas x lxedmet-nnes.

Deg useggas n 1969 yeffeɣ-dd zeg umulli ij n unhezzi ittetter ad tili ijen tegrawla d tagdudant ad qelben asistim. Waxxa nitni ttuɣa llan kunṭra i umulli. Awerni tlata n iseggusa n lxedmet di tnuffra, fesren-dd ixef-nnsen aseggas n 1972 s yisem n « ɣer zzat ». Tuɣa x yixef-nnsen Ɛebdellaṭif Lleɛbi d Abraham Serfati.

Saɛida ttuɣa-tt d tazlawit, tura s tefransist, yesturjem-as ca n tqessisin-nnes Ɛebdellaṭif Lleɛbi. Nettat zeg ij n twacunt n imeɣnasen, uma-s, Ɛebdelɛziz Lmnebbhi; ttuɣa-t d ameɣar n UNEM, xeḍfen-t deg useggas n 1973. Ula d argaz n weltma-s Ɛaziz Lwddiyi ; d anekruf ikka ɛecra iseggusa n leḥbes aked imeddukal-nnes zegga i ten-ttahmen ila « ttḥadan tanefrut n ddewla ».

Deg useggas n 1976 ad xeḍfen Saɛida, kerfen-t di Derb Mulay Ccrif di Ddarlbiḍa. Di 16 yennayer, aked tlata n tmeddukal-nnes qqiment din telt chur, weddben-tent di arriment d tnefsit-nnsent. Qbel ma ad muttyent ɣer leḥbes amadani di Ddarlbiḍa.

Di leḥbes ttuɣa tudes i tneḥbas, tura ij n uneqqis x mayemmi tiḥramin ttuɣa ttraḥent ad xedmet deg usikes zegga tesla i waṭṭas n wawal zi tneḥbas-nni s ixef-nnsent. Ḥekmen x Saɛida s xemsa n iseggusa aked tseḍma n Abraham Serfati  s xemsa n iseggusa rni x-as ij n tnayen n iseggusa d tamerniwt minzi [zeɛma] ɣeḍlen zi tezreft.

Tudef aked imeddukal-nnes d tmeddukal-nnes ij n tikkest x macca maḥend ad ggen  azmez i lmuḥakama-nnes, teffeɣ zzag-s terbeḥ. Maca di 08 Nufember tegga ijjen tikkest x macca wer isli ar mani temmut di 11 Dujenbar zeg useggas n 1977. Tikkest-a x macca tegg-it ad tetter ad zzag-s neɛmen ila d inekraf d isertnanen, ad ɛedlen lḥal n wekraf-nnsen.

Tettɣima Saɛida d azamul x « temɣart Tameɣrabit », din wi tt-ittwalan ila netta ɛawed d « d azamul ismuna lwacun aẓelmaḍ ameɣrabi » s merra.

Tala: BBC

Γer ɛawed: Sliman Rrisuni : Aqqa-t x tma n lmewt zegga ikkes x macca cehrayen

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt