27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Sellam Arifi.. Anaẓur ur isemḥen εad gi lεud-ines

Deg wass n 22 kṭuber 2022, ad bedden wi ittexsen taẓuri tarifit ɣar wufuɣ n useggʷas wis 19 ig iεdan x tmettant n unaẓur ameqqran Sellam Arifi.
Ad bedden Yirifiyen, deg wassa wanitin, ɣar tiwalin-ines, ad dd-iydaren s udaḥi d usili n yiri marra iɣennijen ig ineqqeṭ x tebliwin n lεud-ines ur ittreẓẓin, ur ittmettin εemmers.
Anaẓur-a “Arifi” i yuguren bla ma ad aneɣ ijj ci n wass d aneggaru i umsafaḍ kid-s s umeṭṭa n uxeyyeq d warub..
Wanitin umi ur sgeεεden iri-ines d yiri n yiɣennijen-ines ula d ict twala s tsemɣurt gi tudert-ines amenn netta iga min ur gin yeqrinen-ines g usiweḍ i tẓuri d wayda Arifi ɣar min stahellen..
Wanitin ig iccin akud-ines, tizemmar-ines, tiwalin-ines d llɣa-ines…, ḥuma ad as-iwc araq iknan i uɣennij Arifi..

Wanitin ig… wanitin ig… uxa d aṭṭas ig iga d min istahell ad xaf-s ittwanna.
Sellam Arifi.. bab n yimesli aleqqaɣ anarub (zeg “arub”) i dd-yulin deg yeḥsiyen n Arif mindeg terɣa tmexsa n tmurt d tyemmat s sin idsen, imesli yudsen ɣar buḥbel… Deg yimesli-ines, ɣur-s ict tḥajit εad ur tettwaf.. G uxezzer-ines, ɣur-s ict tfawt treqq ttwalan-tt yimexsan d yezlawiyen waha.
Ur kkireɣ ad sleɣ i marra iɣennijen-ines armi ɣa εdan drus n wussan x tmettant-ines… ila ttesliɣ i yiɣennijen-ines gi temẓi-inu, maca ila ttdenduneɣ kid-sen waha bla ma ad ssneɣ bab nsen niɣ ad ssneɣ min snuffren gi tebratin-nsen.. uka ur t-ẓriɣ nican ittɣennaj armi dd ɣa tades tmettant-ines s drus n wussan wami t ɣa ẓreɣ ittɣennaj, g utilibizyun, aɣennij-ines “Yemma min dayi-yewwin ad raḥeɣ d arrayes” i dd-immeksin s yimesli d tewlaft zeg unmuggar n Xnifra… Zi ssinni i ɣa badareɣ gerrweɣ tisfifin-ines umi ɣar illa uraq d uslig deg wulawen n Yirifiyen, s uya i ɣa ksint araq d ameqqran g uxxam inu.

Zi “Yemma min d ay yuwin” armi uwḍeɣ ɣar uɣennij nni akessay “Yemma dayi-irebban”, aɣennij ila illan am tezlit tamasɣant mig yirar mliḥ Sellam Arifi, yewwi-dd akid-s ixf-ines yimesli n tnaẓurt Miluda n Lḥusima, uxa ad ayi-yawi kid-sen ijj uskuti d uzgenfi d imeqqranen…
Uxa zeg wakud-nni, necc ur ttifeɣ ixf-inu ag yexf-inu ar ɣa iqqas buḥbel-inu tasɣart-ines n wass zeg yimesli n Sellam..

Tazdugi tasebḥant.. Aẓuyyet d yimezran imeqqranen.. marrrra munen deg yimesli-nni asebḥan, uxa yak ad ilqeḥ yimesli anarub.
Mala tegnu tezdugi n ujenna-inek, uxa ur tufid wi tettexsed niɣ ur tufid ulah zi mindeg texsed ad txerrsed niɣ ad t teẓẓuyted gi tudert m yimunas, sdeεdeε imeẓẓuɣen-inek s uɣennij n Sellam, aqa tudert-inek ad tili, tikermin i uxerres, d taliwin d tebḥirin; dinni i kid-k ɣa tafed aɣanib jar yiḍewḍan, ad tafed tkessid-dd tadwat d tefray, tettẓemmid-dd tira x tmexsa tazeggʷaɣt ig issekmaḍen am warij, timexsa nni i dag-k ijjin iwezwizen i dak-itteqqsen melmi ma tekkred ad ten-teḥḥadid ḥuma ad zeg-sen teɣzid tiggaz x uqejqaj-inek, uxa ad dewlent tiggaz-inek d taliwin d tebḥirin ula d netnint..

Ih a Sellam! Mecḥal d tiɣuyyawin, mecḥal d azawer, mecḥal d axeyyeq i xaf-k ikkin.. ad cekk dd- iydaren yewdan-inek gi tmeddit tasallast mindeg ten-tesseɣred.. Cekk mix tuzzel tmettant zi tenfust-nni tasebḥant n tmexsa.. zi tenfust n talayt n yimesli-inek i ked lemden yineyba d tneyba…
Aqa cekk a dinn a Sellam! Aqa cekk dinn ay amerdas ur isemḥen gi tejwijt-ines, ad teqqimed tettnuqured dag-neɣ s uḍuqqeẓ n yimesli-inek am umerdas azayku i dd-innufeslen zeg wakud n unedlef d uftuttes d lemraḥ n Arif…
Cekk ruxa tugured, maca imesli-inek εad aqa-t kidneɣ, araq-inek εad irennu ireqq ass awarn i wass.

Yura-t: Sufyan Lhani

Timaynutin

Fser-itt