22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Sebɛa akid-sen ijjen d Ameɣarbi ad sseɛdan lmeḥkama di Fransa x tmenɣiwt n usermad

Sebɛa n yiwdan iggur ad sseɛdan abeṭṭuy n uḥeqqeq di Fransa, ass-a n larbeɛ. D manaya i d-tewiya France Presse. Ttuhmet-nnsen teqqen ɣer tmenɣiwt n usermad Samuel Paty.

Zi sebɛa-nni zzag-sen tnayen n iwdan d imeẓẓyanen ɛad. Qqaren x-asen qa menɛen ttmenyat zeg wenni ig inɣin, maḥend ad as-mmlen aselmad mayen iɛna. Aked ubabat n ijjen tmeḥḍart, i d-ihejmen x usermad, rni x-as ijjen ddaɛiya d ameɣrabi qqaren-as Ɛebdelḥakim Ssefriwi. D tlata n imeddukal n uḥenjir-nni, qqaren ila nitni i t-iɛawen. Ɛebdelḥakim Ssefriwi d ijjen uxwanji izwar-as igga taseḍma n « ccix Yasin » di Fransa. Ttuɣa-t di Lmuɣrib aked ukabar n PJD.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt