25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Saleḥ Lecxem: Negga lmuɛtasam bac ad nerr iẓuran n lejdud

Deg wawal i yewca iḍennaḍ, Saleḥ Lecxem, zegga i dd-yeffeɣ zi leḥbes n Ṭanja, umi isseɛda ca n tlata n issggʷasen qqnen. Yenna belli lmuɛtasam i yeggin di Tala Rwaq, maḥend ad rren iẓuran n lejdud-nnsen i tuɣa iɛelmen tammurt.

Zzat i waṭṭas n yiwdan i t-snujun, yenna-dd belli Tala Rwaq tudef amezruy, s taryazt n yiwdan i yeggin lmuɛtasam. Mamec inna, ila netta ɛemmers ad yettu inni tuɣa i kid-s ittemswizan di leḥbes s ttmenyat. Minzi twacunt-nnes wer tzemmar ad zzag-s ttettkellef.

Lebda deg wawal n Saleḥ Lecxem, yenna ila imezdaɣ Tala n Rwaq, ɣer-sen lḥeqq di tmurt-nnsen, deg wagla-nnsen, mamec inna ila netta x lḥeqq-a wanita izemmar ad yadef leḥbes twalat nniḍen, ad isseɛda issgusa di tebniqt minzi yumen s tesɣart-nnsen.

Timaynutin

Fser-itt