22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Sabrin… nɣin-tt s tdiset… teqqim tsegmit-nnes tedder

Teffeɣ-dd tsegmit n Yasmin, wer ki-s tuci, wer tt-teẓri, wer tesli i tɣuyyit-nnes tamezwarut… teffeɣ-dd ɣer tudert, zegga i ssekken yemma-s ɣer laxert…

Min yemsaren ?

Ta d ij n tyemmat, qqaren-as Sabrin, ttuɣa-tt s tdiset, deg uyur-nnes wiss sebɛa, tettadef di wiss tmenya. Ttuɣa ɛeddunt llyali d wussan merrɣen deg wesḥissef d tiggʷdi. Maca Sabrin, ttuɣa tesfillit, a yettwakkes uɛelbub n wemsinɣi, ad tedder twacunt-nnes di lehna d sslamet.

Di lwesṭ n usirem-a, wer das-yuri ca ad taweḍ ɣer min ttuɣa tessitim, yeblulez usirem-nnes aked lebraqi i dd-ittweṭṭan d anẓar, d tmessi d weḥdudeq n wemsiqḍi i ittetten tamurt.

Ttuɣa teqqim-as ij n tseɛɛet i wezgen n llilet n 20 zeg wabril, wami i dd-wtin iɛeskriyen n Israël taddart mani ttuɣa teṭṭes twacunt n Sabrin : nettat d wergaz-nnes d yelli-tsen Malak ɣer-s tlata n iseggusa.

Teyzem Sabrin mseqqem, argaz-nnes d yelli-s mmuten di lḥeṭṭet, maca yelli-s nneɣni i ɛemmers wer teẓri, i ttuɣa yellan ɛad deg uɛeddis, yektab-as ad teqqim tedder.

Temmeksi Sabrin ɣer Spiṭar, yettwagg-as yij n uparasyun bac a dd-ssufɣen tasegmit. Teffeɣ-dd, tenjem, maca yemma-s ttuɣa tsellem iman-nnes i wenni tt-dd-ixelqen.

Aduktur Salama i dd-yessefɣen tasegmit-nni zeg uɛeddis n yemma-s, yenna aqa ad tili mliḥ, maca ad teqqim ij n tlatin n wussan di spiṭar, xenni awern-as ad iban min ɣa ibanen.

Mirfet, ḥenna-s n tsegmit-nni, tsiwel, tenna wesḥissef : wer sineɣ mayemmi neqqen iseyman d iḥenjiren imeẓẓyanen d temɣarin. Terni tenna : yelli ttuɣa-tt s tdiset, ttuɣa ki-s yelli-s d tameẓẓyant, ttuɣa ki-s ula d mmi. Nɣin-t, reddejen-t, kul afetwis manis yekka weḥd-s, mayemmi manaya ?

Rami Ccix, Ɛzizi-s n tsegmit-nni, ula d netta yessiwel, yenna, aqa uma-s ttuɣa-t d aḥeffaf, ɛemmers wer yeggi walu. Man ddenb-nsen ? tawacunt amen tekmel kksen-tt zi tudert, tenjem tsegmit weḥd-s, yallah teffeɣ-dd ɣer tudert ! mayemmi manaya ?

Lexxu, teɛdu sebɛa n iyuren, d Israeil ayenni ma tiweḍ tettreddaj di Ɣezza, tneqq deg isegman d temɣarin, amaḍal qeɛ ixezzar.

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt